สวัสดีค่ะ  พบกันอีกครั้งแล้วนะคะ การพบกันในเดือนกันยายน 2564 กับดิฉัน นางสาวกุลณัฐ
โพธิ์แก้ว ในตำแหน่งกพร.ประจำศูนย์ดำรงธรรม ณ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
                      สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยงาน ของเดือนกันยายนนี้นะคะ ในเดือนนี้ดิฉันก็ได้มีโอกาสลงพื้นที่ทำงานในการลงทะเบียนฉีดวัคซีนให้กับประชาชน การแพ็คอาหารเครื่องดื่ม เพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่กักตัว ทำให้ได้ประสบการณ์ในการทำงานใหม่ๆงานที่หลากหลาย ทำให้เราได้เรียนรู้งานเพิ่มมากขึ้น ในการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน ได้บันทึกข้อมูลเรื่องร้องเรียนลงในระบบ บันทึกข้อมูลด้านอบายมุขฯ และรายงานผลลงในระบบจากโครงการลดบายมุขสร้างสุขให้สังคม รายงานการไกล่เกลี่ยประจำเดือน ออกเลขหนังสือ พิมพ์หนังสือราชการส่ง ส่งหนังสือไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนของประชาชน ส่งผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
                    ดิฉันได้มีโอกาสช่วยเหลืองานในด้านอื่น ๆ ของสำนักงานอีกด้วย ช่วยเหลืองาน ด้านงานปกครอง ช่วยบันทึกข้อมูลหมู่บ้านในอำเภอประโคนชัย รายงานแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ช่วยบันทึกข้อมูลการประเมินของผู้ใหญ่บ้านกำนัน ลงพื้นที่ช่วยทำความสะอาด จัดพื้นที่โรงพยาบาลสนาม ช่วยแพ็คสิ่งของแจกจ่ายไปตามโรงพยาบาลสนามของตำบลที่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอประโคนชัยรับผิดชอบ ร่วมรับบริจาคสิ่งของ ช่วยลงทะเบียนในการฉีดวัคซีน ณ หอประชุมอำเภอประโคนชัย ในเดือนกันยายนนี้และเดือนต่อๆไป ดิฉันจะปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ จะใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆในการทำงานเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตและเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรืออุปสรรคในการทำงานต่อไป #สวัสดีค่ะ

อื่นๆ

เมนู