1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG02(1) - ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. AG02(1) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

AG02(1) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

นางสาวกิตติยา ภูหอม ประเภทนักศึกษา ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

จากวันที่ 26 เมษายน 2564 ในเวลา 8.00 ที่ผ่านมาได้มีการนัดหมาย ณ วัดหนองเพชร หมู่ ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างการทำความดีจิตอาสาพัฒนาวัด ในช่วงเช้าอาจารย์เเละ ทีมงานทุกคนนำอุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆมอบให้แก่ทางวัดบ้านหนองเพชร และอาจารย์ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการร่วมงานจิตอาสาครั้งนี้พร้อมแจกแจงงานที่ทีมงานแต่ละคนจะได้รับมอบหมาย ทางทีมงานและอาจารย์คณะตำบลบัวทองปฏิบัติตามมาตรการโควิดกันเป็นอย่างดีทุกท่านสวมแมสในการร่วมงานโดยได้รับเกียรติจากอสม.บ้านหนองเพชร ในการตรวจวัดอุณภูมิ และแจกจ่ายเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับทุกคน 

ซึ่งในขณะนั้นทางวัดได้มีการก่อสร้างโรงครัว การทำนุบำรุงโบสถ์ และทัศนียภาพภายในวัด ดังนั้นทางอาจารย์ผู้ควบคุมการทำงานและทีมปฏิบัติงานจึงได้ลงพื้นที่เพื่อช่วยพัฒนาทัศนียภาพในวัดบ้านหนองเพชรให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมอบอุปกรณ์ ต่าง ๆ เช่น ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้ทูพื้น ไม้กวาดทางมะพร้าว และที่ตักขยะ เพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้งาน

และทุกคนได้แยกย้ายกันทำหน้าที่ของตัวเอง

 

 

จากการปฏิบัติงานในครั้งนี้ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงบริเวณวัดไปในทิศทางที่ดี ได้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของผู้ปฏิบัติงานทุกคนและคนในชุมชน ที่มีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการส่งเสริมพัฒนาศูนย์ร่วมจิตรใจของคนในชุมชนให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น

 

 

อื่นๆ

เมนู