สวัสดีครับ ผม นายพีรพัฒน์ โชขุนทด  เป็นนักศึกษา มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับหมอบหมายให้เข้าสำรวจเก็บข้อมูล ในตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณา

ในเดือน กุมภาพันธุ์ 2564 ผมได้ลงพื้นที่เพื่อไปสอบถามผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านดอนกอก ในหมู่ที่ 1 และ หมู่13 จำนวน 2 หมู่บ้าน ก่อนจะลงปฏิบัติงานข้าพเจ้าจะได้เข้าไปขออนุญาติจากผู้ใหญ่บ้าน  ข้าพเจ้าและกลุ่มนักศึกษาได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล และขอความกรุณาจากผู้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อเป็นประโยชน์ แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย หลังจากที่ได้พูดคุยกับคนในพื้นที่ได้รู้ความเป็นมาและอาชีพของคนในหมู่บ้าน จากการลงพื้นที่หมู่ 1 กับหมู่ 13 ได้พบว่าส่วนมากชวนบ้านมีอาชีพ ทำไรทำนาและเลี้ยงสัตว์บางครัวเรือนก็มีการทอผ้าไหมและรับจ้างทั่วไป ได้พบปัญหาเช่นปัญหาเรื่องน้ำใช้ เพราะน้ำในพื้นที่ใช้เป็นส่วนรวมและถ้าบริหารไม่ดีอาจะทำให้มีน้ำใช้ไม่เพียงพอในหน้าแล้ง                             และได้สอบถามเรื่องปัญหาจากโรคระบาด covid-19 และปัญหาการได้ผลกระทบจาก covid-19

ซึ่งจากที่ทราบมาคือ ได้รับผลกระทบในระยะแรกๆ แต่พอปรับตัวสามารถรับมือได้  ในด้านการใช้ชีวิตประจำวัน แต่ปัญหาเรื่องหนี้สิน ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ชาวบ้านบางราย อยากให้ช่วยแก้ปัญหาหนี้สิน มากกว่า   และก็มีปัญหาเรื่องยาเสพติด ที่ควบคุมได้ยากเพราะเป็นพื้นที่ห่างไกล ตำรวจไม่เข้าถึง   จึงอยากให้ภาครัฐช่วยแก้ปัญหาไปพร้อมๆกับหนี้สินด้วย ครับ

ในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 และหมู่ 13 ที่ช่วยประสานงานกับชาวบ้านแล้วให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

Tags:

อื่นๆ

เมนู