ข้าพเจ้านายสุวรรณ์   วัชรินทร์  ได้เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายได้ของตำบลแบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ประเภทประชาชน  ประจำตำบลถลุงเหล็ก  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  งานที่รับมอบหมายในเดือน  กรกฎาคม  2564   คือลงพื้นที่จัดอบรมให้ความรู้ในด้านการทอเสื่อกกและแนะนำการการขายให้พี่น้องในชุมชนตำบลถลุงเหล็ก  เพื่อให้พี่น้องในชุมชนมีรายได้และมีอาชีพเสริมในสถานการณ์ที่โรคโควิด 19 ระบาด  ในประเทศของเรา  การท่อเสื่อกกต้องมีวัสดุ  ดังนี้  ต้นกกหรือต้นไหล  สีเคมีหรือสีธรรมาชติ  และด้ายหรือเส้นเอ็น

                                                          

 

ขั้นตอนการผลิต    

ต้องนำต้นกกหรือไหล  มาผ่าให้เป็นเส้นแล้วนำไปตากให้แห้ง  หลักจากตากแห้งแล้วนำไปย้อมสีตามที่ต้องการ (สีเคมีหรือสีธรรมชาติ) แล้วตากให้แห้ง  ขึ้นด้ายกับกี่ทอกก  นำกกหรือไหลที่ย้อมสีแล้วนำมาทอเป็นลายอัตลักษณ์ประจำตำบลถลุงเหล็ก  เมื่อได้เสื่อแล้วนำไปแปรรู้เป็นเครื่องประดับ  กระเป๋าถือสุภาพสตรี  กระเป๋าสตางค์  กระเป๋าเอกสาร  กล่องกระดาษทิชชู  ที่รองจาน  รองแก้ว ฯลฯ  พี่น้องในชุมชนให้ความร่วมมือและสนใจในการทำเสื่อกกเป็นอย่างมาก  ทุกครั้งที่มีการอบรม  หรือปฏิบัติงาน  ผู้นำชุมชนและพี่น้องให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนพื้นที่ในการจัดอบรม  ให้ความรู้แก่พี่น้องชุมชน  ตำบลถลุงเหล็ก  ตามที่สอบถามความคิดเห็นของคนที่เข้าอบรมมีความพึ่งพอใจในการเข้าอบรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก  เพราะพิธีกร  มีความสามารถในด้านเชิงปฏิบัติการและฟังเข้าใจง่ายและปฏิบัติได้จริง

                                              

การเรียนรู้สื่อออนไลน์เพิ่มกลยุทธ์ทางการตลาด  แม้กลุ่มเป้าหมายจะพยายามฝึกฝนทักษะจนสร้างผลิตภัณฑ์จากกก  เพื่อจำหน่ายได้แล้ว  แต่เพื่อให้รายได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนทาง  U2T  มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จัดอบรมให้ความรู้ทั้งด้านการตลาด  การบริหารจัดการเงิน  การขายออนไลน์  ซึ่งจะได้เรียนรู้  ในเรื่องขยองการทำสื่อการขาย  การถ่ายภาพ  เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย  รวมถึงการพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์

อื่นๆ

เมนู