โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สู่ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ตำบลตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นตำบลที่ประชาชนส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม อย่างเช่นทำนาปี นาปรัง กล้าไม้หลายชนิด และพืชผักสวนครัว เพราะมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก ทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อได้แก่ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้ามัดหมี่ ซึ่งชาวบ้านจะทำเป็นอาชีพเสริมเมื่อมีเวลาว่าง เนื่องจากวัตถุดิบสามารถหาได้จากในพื้นที่ของชุมชน ทำให้ชาวบ้านมีรายได้เสริม

      ข้าพเจ้านายจิณณวัตร สุขเกษม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ได้รับมอบหมายงานประจำเดือน มีนาคม 2564 ให้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ในเขตพื้นที่ ตำบลยายแย้มวัฒนาโดยมอบหมายงานให้สำรวจพื้นที่ทั้งหมด 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านยายคำ บ้านหนองม่วง บ้านโคกหญ้าคา และบ้านชุมพรพัฒนา เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแบบฟอร์ม แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน(01) และแบบสอบถามผลกระทบจากโควิด -19 (02) ข้าพเจ้าได้ลงระบบตามกำหนดเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้น ทางกลุ่มของตำบลยายแย้มได้นัดหมายการลงพื้นที่เพื่อไปสำรวจวิถีชีวิตของคนในชุมชน ได้เห็นชาวบ้านดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ที่พอเพียง มีการปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ทำเป็นกล้าไม้เพื่อจำหน่าย มีการทำนาปรัง มีการทำไม้กวาดดอกหญ้า และไม้กวาดทางมะพร้าว และยังมีสิ่งที่ขึ้นชื่อมากที่สุด คือ ผ้าไหม อัปสรา ผ้าโบราณ ที่ชาวบ้านในตำบลยายแย้มทำมานานนับหลายปีสืบทอดกันรุ่นต่อรุ่น มีลวดลายโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ หาได้จากที่ยายแย้มวัฒนา

      จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ทางกลุ่มก็ได้จัดทำวีดีโอเพื่อเสนอให้เห็นภาพบรรยากาศจริงๆ ซึ่งจะเห็นว่าตำบลยายแย้มวัฒนา เป็นตำบลที่น่าสนใจและน่าอยู่มาก ที่สำคัญต้องขอขอบคุณประชาชนชาวตำบลยายแย้มที่ให้ข้อมูลเป็นอย่างดี และขอบคุณทีมงานเจ้าบ้านที่ให้การตอนรับเป็นอย่างดี เราหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์เพื่อใช้ดำเนินงานตามแผนต่อไป ขอบคุณครับ

 

ผู้สนใจเยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าไหม
“อัปสรา ผ้าโบราณ” ติดต่อได้ที่
คุณ อดิศักดิ์ บุญหนัก เลขที่ 119 หมู่ 16 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

วีดีโอที่จัดทำขึ้น

 

อื่นๆ

เมนู