ข้าพเจ้านางสาว พิชชาพร ไกรพะเนาว์  ประเภทประชาชน ต.หนองยายพิมพ์ หลักสูตร การส่งเสริมและการพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดHSO1 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 13.00 ณ ศาลากลางบ้านหนองยายพิมพ์ ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

โดยได้สอบถามและสำรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 01 เกี่ยวกับ

1. ข้อมูลส่วนบุคลทั่วไป

2.ภาวะด้านเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน

3.ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของชุมชน

4.ด้านการท่องเที่ยวของชุมชน

5.สภาพและความต้องการของชุมชน/หมู่บ้าน

และ6.ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบโควิด แบบฟอร์ม 02

โดยสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ

1.ข้อมูลทั่วไป

2.แบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงจากพฤติกรรม

3.แบบสอบถามความเข้าใจเกี่ยวกับโควิด 19

4.แบบสอบถามความรู้สึกหรือการรับรู้ที่เกิดขึ้นหลังมีการแพร่ระบาดของโควิด 19

และ 5.ผลกระทบต่อการดำรงชีวิต

ตามโครงการจ้างยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชน จำนวน 3 หมู่บ้าน

 

 

 

อื่นๆ

เมนู