ข้าพเจ้านางสาวกนกพรรณ  เทียนขาว  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ข้าพเจ้าลงพื้นที่ปฎิบัติงานในการเก็บข้อมูลในพื้นที่ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึงของโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากเเก้วให้ประเทศ

 

 

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ทำการออกเก็บแบบสอบถามในพื้นที่ตำบลพระครู ซึ่งมีหมู่บ้านทั้งหมด 13 หมู่บ้าน โดยข้าพเจ้าได้รับผิดชอบในการออกเก็บเเบสอบถาม 3 หมู่บ้าน ได้เเก่ บ้านเเก่นเจริญ หมู่ 10 บ้านหนองมะค่าแต้ หมู่ 13 เเละบ้านโบย หมู่ 2 เป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ภาวะด้านเศรษฐกิจ สภาพเเลดล้อมภายในชุมชน ด้านการท่องเที่ยว และสภาพปัญหาความต้องการของชุมชนและเก็บแบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19

 

 

พบว่าประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและเด็กส่วนมากประกอบอาชีพเกษตกร เช่น ทำนา ทำสวน ปลูกดอกดาวเรือง เป็นต้น ผลผลิตส่วนใหญ่ คือ ข้าว ซึ่งเป็นพื้นเศรษฐกิจในชุมชนการทำนาข้าวจะทำได้เพียงปีละ 1 ครั้ง ซึ่งเรียกว่าข้าวนาปี ส่วนเวลาว่างจากการทำนาก็จะรับจ้างทั่วไป อุปสรรคในการทำการเกษตรส่วนใหญ่คือปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก ชาวบ้านยังมีปัญหาการขาดแคลนน้ำ และปัญหาความยากจน เนื่องมาจากมีอาชีพเกษตรกร การว่างงาน และมีความต้องการที่อยากจะพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองอยากทำอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ร่วมมือจากชาวบ้านในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู