ข้าพเจ้า นางสาวมณฑิตา ศิรินภาพร ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร :  HS09 โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ระหว่างวันที่13-16 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ในตำบลพระครู เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนตามเป้าหมายของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ลงสำรวจทำแบบสอบถามพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 2 บ้านโบย หมู่ 9 บ้านหนองมะค่าแต้ และหมู่ 10 บ้านแก่นเจริญ  เพื่อเข้าไปเก็บแบบสอบถาม โดยการเข้าไปพบและคุยกับผู้นำของแต่ละหมู่บ้าน และชาวบ้านเพื่อสอบถามปัญหาชุมชนต่างๆ สภาพแวดล้อมชุมชนได้ซักถามข้อมูลรายละเอียตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ คือ

-แบบฟอร์ม(01) สำรวจข้อมูลครัวเรือนในชุมชน และ แบบฟอร์ม (02) ผลกระทบจากโควิด-19

 

สรุป จากการสำรวจเก็บข้อมูล ทั้ง 3 หมู่บ้านในตำบลพระครู หมู่ 2 บ้านโบย หมู่9 บ้านหนองมะค่าแต้ และหมู่10 บ้านแก่นเจริญ ได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและได้ให้ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆภายในชุมชน และได้พบว่าชาวบ้านยังมีปัญหาการขาดแคลนน้ำ และปัญหาความยากจน เนื่องมาจากมีแต่อาชีพเกษตรกรรม การว่างงาน และมีความต้องการที่อยากจะพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองอยากทำอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

อื่นๆ

เมนู