ข้าพเจ้านางสาวศิริวิมล ดิบประโคน ผู้รับผิดชอบโครงการในกลุ่มของประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา นี้ ทำให้การทำงานของทางทีมงาน U2T เป็นไปอย่างยากลำบาก และยังมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ทางทีมงานจึงประชุมและวางแผนการทำงานโดยการแบ่งกลุ่มการทำงานและแบ่งหน้าที่ในการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อความปลอดภัยของทางทีมงานและประชาชนในพื้นที่การทำงานอีกด้วย

 

โดยการปฏิบัติงานในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติงานคือการทำแบบสอบถามโครงการการติดตามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T ในการประเมินในครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น 11 กลุ่ม ในการประเมิน ได้แก่ กลุ่มตำบลเป้าหมาย กลุ่มลูกจ้างโครงการ กลุ่มครอบครัวลูกจ้างโครงการ กลุ่มชุมชนภายใน กลุ่มชุมชนภายนอก กลุ่มอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ กลุ่มเจ้าหน้าที่โครงการ กลุ่มผู้แทนตำบล กลุ่มหน่วยงานรัฐ กลุ่ม อปท. และกลุ่มเอกชนในพื้นที่ และในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทำในส่วนของกลุ่มลูกจ้างโครงการ โดยผู้ที่ตอบแบบสอบถามคือข้าพเจ้าเอง และแบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) โดยในการปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างโครงการครั้งนี้ ท่านได้รับประโยชน์/การเปลี่ยนแปลงในระดับใด หลังจากที่ข้าพเจ้าตอบแบบสอบถามจนครบหมดแล้วจากนั้นนำลงไปกรอกใน Google form

 

สรุปการทำงานในเดือนตุลาคม 2564 นี้ เป็นการปฏิบัติงานในโครงการการติดตามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T โดยจะมีกลุ่มเป้าหมายที่จะตอบแบบสอบถามทั้งหมด 11 กลุ่ม และข้าเจ้าได้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มลูกจ้างโครงการ ซึ่งจะแบ่งเป็น บัณฑิตจบใหม่ 3 ราย นักศึกษา 3 ประชาชน ราย ซึ่งข้าเจ้าได้ตอบในส่วนของประชาชน ซึ่งแบบสอบถามนี้เป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะได้แสดงความคิดเห็นต่างๆลงไปในแบบสอบถาม อีกทั้งยังได้ร่วมปฏิบัติงานและไปสอบถามในกลุ่มเป้าหมายอื่นๆอีกด้วย

ลิงค์วีดิโอเสนอการทำกิจกรรมในการทำงานของเดือนตุลาคม 2564

อื่นๆ

เมนู