ข้าพเจ้านางสาวศิริวิมล ดิบประโคน อยู่ในส่วนของกลุ่มของประชาชน ได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายจากอารจารย์ประจำหลักสูตร ID03 ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่สำรวจเกษตรกรในท้องถิ่น ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ผ่าน Application U2T

โดยการลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้ทำการแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มย่อยๆ กลุ่มละ 3-4 คน เพื่อให้ง่ายต่อการลงพื้นที่และยังเป็นการไม่ทำให้เกิดการรวมตัวกันเป็นหมู่มากอีกด้วย ส่วนการลงพื้นที่ในครั้งนี้ข้าเจ้าและกลุ่มได้ทำการสำรวจไปยังเกษตรกรในท้องถิ่นซึ่งอาชีพเกษตรกรถือเป็นรายได้หลักมาอย่างช้านาน แม้ในปัจจุบันคนรุ่นใหม่จำนวนมากจะเลือกเข้ามามองหางานทำในเมืองหลวงรวมถึงเลือกทำงานประเภทอื่น ๆ มากขึ้น แต่เกษตรกรก็ยังถือเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยสร้างผลผลิตให้กับคนไทยและอีกหลายล้านคนบนโลกมีอาหารดี ๆ ได้ทานเพื่อดำรงชีวิตอยู่ตลอด จึงอยากพาทุกคนไปทำความเข้าใจกับอาชีพนี้ให้มากขึ้นกว่าเดิม พร้อมทั้งมีเรื่องราวดี ๆ จำแนกประเภทเกษตรกร 4 กลุ่มหลัก ๆ ด้านการปลูกพืชผล ด้านปศุสัตว์ ด้านการประมง และด้านเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งการลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้ก็จะพบเกษตรปลูกพืช ก็จะมีทั้งพืชนาข้าว พืชไร่ ไร่มันสำปะรัง ไร่อ่อน ส่วนสวนก็จะเป็นสวนยางพารา ยังมีในด้านของสัตว์ต่างๆ ก็จะมี หมู เป็ดเทศ ปักกิ่ง เป็นไข่ เป็ดไข่ ไก่ ไก่ป่า ไก่บ้าน ไก่ไข่ วัว หนูนา และจิ้งหรีด เป็นต้น และยังมีสัตว์น้ำ เช่น ปลาหมอ ปลาช่อน ปลาดุก ปลาตะเพียน เป็นต้น เกษตรกรบางรายก็เลี้ยงแต่สัตว์ บางรายก็ปลูกแค่พืช และบางรายก็ปลูกทั้งพืชกับเลี้ยงสัตว์ การเกษตรนี้ทำขึ้นเพื่อจำหน่ายและบริโภคในครัวเรือน ซึ่งเป็นเศรษฐกิจพอเพียงอีกอย่างหนึ่ง เพราะจะได้ไม่ต้องซึงกับข้าว ปลูกเอง เลี้ยงเอง กินเอง เหลือกินก็นำออกไปจำหน่ายเพื่อเลี้ยงชีพและครอบครัวต่อไปต่อไป

อื่นๆ

เมนู