การปฏิบัติงานในการเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม

รายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

พื้นที่ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

**************************************************************************************************

วันเฉลิม ปิ่นแก้ว,06/2021

ารปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ประจำเดือน มิถุนายน ในพื้นที่ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ได้ดำเนินการดังนี้

          ภายในเดือนนี้ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ โดยมีกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ ดังนี้

สำหรับการปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินโครงการประจำเดือน มิถุนายน การจัดกิจกรรม U2T covid week ป้องกันโรคcovid – 19 ในพื้นที่ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมีการดำเนินการในพื้นที่ได้แก่

  1. ทำความสะอาดสถานที่จุดเสี่ยงใช้งานร่วมกัน อาทิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วัด โรงเรียน ศาลากลางหมู่บ้านเป็นต้น
  2. จัดหาอุปกรณ์ เจล หน้ากากอนามัย สเปรย์ล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อโรค จ่ายแจกให้กับประชากรกลุ่มเสี่ยง และประชาชนที่อยู่ในพื้นที่
  3. ให้ความรู้เรื่องการป้องกันภัยโควิดที่สามารถทำได้ อาทิ การล้างมืออย่างถูกสุขลักษณะ การสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี การเว้นระยะห่างทางสังคม และการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในชุมชน หรือสังคมหมู่มาก
  4. การให้ความรู้เรื่องวัคซีนป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พร้อมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนในตำบลลำดวนได้ไปฉีดวัคซีน
  5. การเดินรณรงค์ป้องการติดเชื้อและแพร่เชื้อ ที่ชาว U2T ร่วมกับ กลุ่มอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ร่วมกันเดินรณรงค์อสม.เคาะประตูร่วมเรียนรู้อย่างเข้าใจในการฉีดวัคซีน

 

นอกจากเรื่องของการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 แล้ว ข้าพจายังได้ร่วมเล่นเกมกับทางU2T ในภารกิจที่ 2 “U2T vs Covid-19 Week” ซึ่งตำบลลำดวนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 อีกด้วย

 

เชิญชมวิดีทัศน์ ต้านภัยโควิด ในตำบลลำดวน

Tags:

อื่นๆ

เมนู