การปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ประจำเดือน  กรกฎาคม   ของนายคมสันต์ อะมินรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบล ประเภท นักศึกษา ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

กิจกรรมสำรวจแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทีมผู้ปฏิบัติงานได้ออกสำรวจแหล่งน้ำลำชีที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของตำบลลำดวน ส่งเข้าในการประกวดแข่งขัน U2T Hackathon 2021 เครือข่ายอีสานตอนล่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ในชื่อทีม  “ผการันดูล”  ซึ่งตำบลลำดวนนั้นมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านแหล่งน้ำ ซึ่งมี “ลำชี หรือในท้องถิ่นจะเรียกว่า ตึกสตึง” เป็นแหล่งน้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงชุมชนมาอยู่ยาวนาน “ห้วยจะเมิงหรือ โอรจะเมิง ที่แปลว่า ห้วยฟาง เป็นแหล่งน้ำสายรองที่มีความสัญคัญกับวิถีชีวีตของคนในพื้นที่ลำดวนตอนใต้ อีกทั้งยังมีทรัพยากรป่าไม้ของชุมชน คือ ป่าสงวนแห่งชาติริมฝั่งลำชี เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ออย่างมาก และคนในพื้นที่ตำบลลำดวนแต่เดิมเป็นคนที่อพยพถิ่นฐานมาจากจังหวัดสุรินทร์เป็นส่วนใหญ่ที่ให้พื้นที่ตำบลำดวนจึงมีวัฒนธรรมแขมร์ที่เหนียวแน่นและยังมีการสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังมีอาหารพื้นบ้าน ขนมเนียลขนมเขมรโบราณ ภาษาถิ่นที่เป็นเสน่ห์ของชาวบ้าน กลุ่มคนที่อนุรักษ์การประดิษฐ์กันชุหฺ(โรงศพแบบโบราณ)  ที่พักโฮมสเตย์ ผ้าไหมทอมือและได้รับการส่งเสริมในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอกระสัง

อื่นๆ

เมนู