การปฏิบัติงานในการเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม

รายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

พื้นที่ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

**************************************************************************************************

นายวันเฉลิม  ปิ่นแก้ว

ผู้ปฏิบัติงาน

ารปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ประจำเดือน พฤษภาคม  ในพื้นที่ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ได้ดำเนินการดังนี้

          ภายในเดือนนี้ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ และการคีย์ข้อมูล โดยมีกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ 2 กิจกรรมดังนี้

1. การเก็บข้อมูลแหล่งน้ำในท้องถิ่นตำบลลำดวน อำเภอกระสัง ซึ่งข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำ พบว่า ตำบลลำดวนมีแหล่งน้ำสาธารณะในการอุปโภคบริโภคน้อยมาก แต่มีฝาย และลำน้ำที่สำคัญคือ ลำชี หรือ ลำน้ำชี ซึ่งถือเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของชาวตำบลลำดวนที่ใช้ในการทำการเกษตรส่วนใหญ่ และใช้ในการผลิตประปาหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ำของแต่ละหมู่บ้านอาทิ หนองปลายตาอัด หนองจรรโลง หนองไทร หนองจบก เป็นต้น จากนั้นนำข้อมูลกรอกในระบบCbd ลิ้งค์ https://cbd.u2t.ac.th/tabs/bio-categories

       

2. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได้ ในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน โดยมีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย/ไหมทอมือเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลลำดวน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีทั้งหมด 60 คน จำแนกเป็นกลุ่มผู้จ้างงาน และคณาจารย์ประจำโครงการ 30 คน และกลุ่มทอผ้าจำนวน 7 กลุ่ม จำนวน 30 คน ได้แก่

                         กลุ่มแกะลาย หมู่1                                                           กลุ่มทอผ้าบ้านบุ หมู่ 11

                         กลุ่มทอผ้าและกลุ่มสตรีบ้านลำดวน หมู่16                     กลุ่มทอผ้าบ้านศรีสนวน หมู่18

                         กลุ่มทอผ้าบ้ากระเจา หมู่ 7                                             กลุ่มทอผ้าบ้านไทรทอง หมู่17

                          และกลุ่มทอผ้าบ้านยาง หมู่4

          กิจกรรมในภาคเช้า จะเป็นการออกเเบบลวดลายผ้าไหม เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของตำบลลำดวน โดยมี อาจารย์ ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการค้นหาลายผ้าอัตลักษณ์ของตำบลลำดวน ผลที่ได้คือ ได้ลายผ้าไหมลายดอกลำดวน 3 กลีบ ซึ่งได้จัดกลุ่มทอผ้าออกเป็น 8 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะประกอบไปด้วยตัวแทนผู้ทอผ้าไหม/ผ้าฝ้ายจากหมู่บ้านในพื้นที่ร่วมกันออกแบบวาดลวดลายตามจินตนาการของตนเองซึ่งถือได้ว่าเป็นความคิดที่สร้างสรรค์ของแต่ละหมู่บ้าน ล้วนออกมาสวยงาม

           กิจกรรมในภาคบ่าย เป็นการเสริมสร้างความรู้ในการแปรรูปสินค้าจากผ้าไหม โดยมี คุณสุริสา มุ่งดี เป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากการดำเนินงานของกลุ่มที่ประสบความสำเร็จ โดยการแปรรูปผ้าไหม/ผ้าฝ้ายให้กลายเป็นสินค้าต่าง ๆ อาทิ กระเป๋า เป้ หมวก พวงกุญแจ หรืออาจจะเป็นสินค้าอื่นๆ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้แก่กลุ่มผู้ทอผ้าได้ซักถามแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง ช่องทางในการจำหน่ายสินค้า รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการสร้างแบรนด์ของชุมชนอีกด้วย

Tags:

อื่นๆ

เมนู