ผู้ปฏิบัติงานตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ  1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จากลงพื้นที่ปฏบัติงานประจำเดือนกรกฏาคม ซึ่งมีกิจกรรมที่ดำเนินการดังนี้

1.กิจกรรมทำเจล และ การทำสบู่เหลว ทีมผู้ปฏิบัติงาน ได้จัดการการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ การทำเจล และ สบู่เหลว ให้กับกลุ่ม อสม.ในตำบลลำดวน จำนวน 36 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจาก 18 หมู่บ้าน ซึ่งทาง อสม.ต่างก็ให้ความร่วมือเป็นอย่างดี ทำให้ได้รับความรู้และสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมได้ อีกทั้งสามารถนำกลับไปอบรมให้แก่ชุมชนของตน เพื่อใช้ในการประดิษฐ์สิ่งที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การให้ความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้รับความร่วมมือจากกลุ่ม อสม.เป็นอย่างดี   “การทำผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าไหม จากเส้นไหม”ประโยชน์และสรรพคุณ Silk Protein Liquid Soap ด้วยสรรพคุณของโปรตีนไหม  (Silk Protein) หรือเซริซีน (Sericin) ที่สกัดได้จากรังไหม เซริซีน มีสารสำคัญบางชนิดที่ช่วยป้องกันผิดแห้ง ลดการเจริญเติบโตของไวรัส มีสารต้านไวรัส อีกทั้งกรดอามิโน 16-18 ชนิด จาการวิจัยพบว่า เซริซีน มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ยับยั้งการทำลายเซลล์ โดย oxygen free radicals ผลิตภัณฑ์ซักผ้าไหม จากเส้นไหม จุดเด่นสำคัญคือการใช้โปรตีนไหมบ้านแท้ ปลอดภัยไม่มีสารอันตราย เมื่อใช้แล้วทำให้ผ้าไหม มีสีสดสวยผ้าไม่หงอก สปริงตัว สามารถซ่อมแซมเส้นใยผ้า คืนความนุ่นของผ้าไหม ต้านเชื้อแบคทีเรียบางชนิดซึ่งเป็นสาเหตุของ โรคผิดหนัง เมื่อสวมใส่แล้วทำให้รู้สึกเย็นสบายไม่อับชื้น

           

2. การแข่งขัน U2T Hakathon 2021 ระดับภูมิภาค ซึ่งทีมผการันดูลได้เข้ารอบ 40 ทีม ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ เป็นพิธีกร ผุ้นำเสนอ ซึ่งมีบทในการนำเสนอ คือ  บริบทชุมชน กิจกรรมสังเคราะห์ข้อมูล กระบวนการในการพัฒนา และการขยายผลต่อยอดสู่พื้นที่อื่น

ทีมผการันดูลได้จัดกิจกรรมสังเคราะห์ข้อมูล SWOT analysis ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายและผู้นำชุมชนทั้ง 18 ชุมชนพบว่า จุดแข็ง เป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรมขแมร์ มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญคือ ลำชี ลำห้วยเจมิง  มีการทอผ้าไหม มีดนตรีกันตรึม ประดิษฐ์กันชู และจุดอ่อน ผ้าไหมยังไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีช่องทางการจำหน่าย สินค้าไม่หลากหลายและไม่มีคนรู้จักตำบลลำดวน โอกาส มีหน่วยงานภาครัฐเข้าไปหนุนเสริม ผู้นำชุมชนและชาวบ้านส่วนใหญ่มองหาทางเลือกที่จะสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งหนึ่งในทางเลือก คือ การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยใช้ทรัพยากรในชุมชนเป็นฐาน และอุปสรรค สินค้าทางการเกษตรราคาตกต่ำ ขาดตลาดรองรับ ชุมชนยังขาดความรู้เรื่องรูปแบบการท่องเที่ยวที่ชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทของชุมชน

จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่าตำบลลำดวนมีจุดแข็งและโอกาสที่จะสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมได้ ซึ่งมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์และหวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมพายเรือโบราณ กิจกรรมงมหอยจำบอง กิจกรรมเดินป่าล่าเห็ด กิจกรรมขี่ทุยลุยชี กิจกรรมวิถีขแมร์แฟชั่น กิจกรรมกันชู รูโชง กิจกรรมเห็นหนอนหนูไหม กิจกรรมทำสบู่รังไหม มีอาหารพื้นถิ่น คือ แกงสันลอเจ๊ก จัวะโดง หมี่ยำ และขนมเนียล มีที่พักโฮมสเตย์ ทั้งหมด 7 หลัง และมีรีสอร์ท 1 แห่ง มีสินค้าของฝาก คือ สบู่น้ำยาซักผ้าไหม สบู่ลูกหม่อน โดยเน้นการเสริมองค์ความรู้ให้คนในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

Tags:

อื่นๆ

เมนู