การปฎิบัติการปฎิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินโครงการประจำเดือนตุลาคม ในพื้นที่ในพื้นที่ตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ในโครงการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ โดยนายวันเฉลิม ปิ่นแก้ว ผู้เข้าร่วมโครงการประเภทนักศึกษา

ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอฯ ณ ศูนย์ศิลปาชีพตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

มีผู้เข้าร่วมโครงการคือ

กลุ่มทอผ้าบ้านบุ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านลำดวน กลุ่มทอผ้าไหมบ้านศรีสนวน กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกระเจา กลุ่มทอผ้าไหมบ้านยาง กลุ่มทอผ้าไหมบ้านไทรทอง และทีมผการันดูล

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการคือ การพัฒนาการแปรรูปผ้าทอมือเพื่อยกระดับผ้าทอ ในการขอมาตรฐานรับรองจาก มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

พิธีเปิดการอบรมโดย ร้อยตรีสมมาตร สาระมาต ผู้ดูแลโครงการศูนย์ศิลปาชีพตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดบุรีรัมย์

วิทยากรโดย คุณสุริสา มุ่งดี

บรรยากาศการอบรม เป็นการนำเอาผ้าไหม หรือผ้าฝ้ายที่เหลือจากการใช้งานหรือตัดเย็บชุดนำมาทำพวงกุญแจ และเข็มกลัดดอกลำดวน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผืนผ้า และเพื่อลดขยะให้เกิดขึ้นกับชุมชน ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์และความรู้ได้ให้ความรู้และนำทำกิจกรรม ซึ่งผู้ร่วมอบรมนอกเหนือจะได้รับความรู้เรื่องพวงกุญแจและเข็มกลัดแล้ว ยังได้รับแนวทางในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอให้เกิดมูลค่าเพิ่มจากผ้าเป็นผืน

การทำเข็มกลัดดอกลำดวนนั้น เป็นการสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นในผืนผ้า ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นในกิจกรรมการอบรมในวันนี้ ซึ่งจะถูกนำมาต่อยอดจากภูมิปัญญาเดิมคือการทอผ้า อย่างไรก็ตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือจะยังคงพัฒนาเรื่อย ๆ ตามรูปแบบที่วางไว้ของทีมผการันดูล ในการพัฒนาคุณภาพวิถีชีวิตตามวัฏจักรโกนเนียง (วัฏจักรไหม) จะนำไปสู่ผลลัพธ์สุดท้ายในการพัฒนาตำบลลำดวนให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำแห่งใหม่ในจังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมในการอบรมในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่ พิธีกร ดำเนินการในช่วงพิธีเปิดและพิธีปิดการอบรม โดยดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ลำดับการตามกำหนดการ

Tags: , ,

อื่นๆ

เมนู