1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. MS04กิจกรรมการปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน ในโครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

MS04กิจกรรมการปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน ในโครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

BURIRAM RAJABHAT UNIVERSITY  TO TAMBON : BRU2T

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T)

ชื่อบทความ » MS04กิจกรรมการปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน ในโครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร » MS04การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ » นางสาวสมฤทัย ชาญประโคน ประเภทบัณฑิตจบใหม่

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

″สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวสมฤทัย ชาญประโคน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ หลักสูตร MS04ตำบลสวายจีก ผู้เข้าร่วม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กระทรวงอุดมศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม″

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

การปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน

การประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 คณาจารย์และผู้ปฏิบัติงาน ในโครงการMS04การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ร่วมชี้แจงวางแผนการดำเนินงานภายในเดือนพฤศจิกายน มีการมอบหมายการปฏิบัติงานให้แก่ทีมผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ตำบลสวายจีก สำรวจข้อมูลเพื่อที่จะนำมาบันทึกเป็นข้อมูล CBD เรคคอร์ด ประจำตำบล และได้ชี้แจงการเข้าร่วมกิจกรรมการทำโรงทานในงานกฐินของวัดต่างๆ ในพื้นที่ตำบลสวายจีก อีกทั้งในการประชุมครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรายงานอุปสรรคปัญหา ในการทำงานและร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตาม เป้าหมาย และแนวทาง ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

กิจกรรมในโครงการMS04การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

♦ ติดตามการแปรรูปผ้าพื้นบ้านและการนำเสนอเสื้อที่ตัดเย็บจากผ้าพื้นบ้าน ♦

ในโครงการหลักสูตร MS04การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลสวายจีก มีศูนย์รวมการปฏิบัติงานหลักของโครงการคือ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการติดตามงานครั้งนี้ เป็นการติดตามการแปรรูปเสื้อภายใต้ แนวคิด เสื้อตามความพึงพอใจของสมาชิกผู้ตัดเสื้อ และได้นำผลงานมานำเสนอให้สมาชิกคนอื่นๆได้ชม และเปิดรับออเดอร์ หากมีผู้สนใจ ซึ่งเอกลักษณ์หรือลักษณะเด่นของเสื้อที่แปรรูปจากผ้าไหม คือจะมีสีสันของผ้าที่สดใส ผ้าโปร่งเย็นสบายเวลาสวมใส่ อีกทั้งรูปแบบของเสื้อยังมีความทันสมัยแต่ยังคงไว้ในรูปแบบผ้าพื้นบ้าน จึงถือเป็นการบ่งบอกถึงเสื้อในพื้นที่ตำบลสวายจีกที่มีความสวยงามโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์อย่างยิ่ง โดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นบ้านเป็นการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นบ้านถือเป็นการสร้างอาชีพของชุมชนตำบลสวายจีก โดยทางกลุ่มแปรรูปของชุมชนตำบลสวายจีก ได้ให้ความใส่ใจ พิถีพิถันในการเลือกลวดลาย สีสัน และการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ผสมผสานกับฝีมืออันประณีตในการตัดเย็บ ทำให้ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นบ้านที่ทำเป็นเครื่องแต่งกายของกลุ่มชุมชนตำบลสวายจีก เป็นที่ยอมรับและรู้จักของคนทั่วไป ก่อให้เกิดรายได้ให้แก่คนในชุมชน และเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้และมีการพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้รู้จักการใช้เวลาว่าง และใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ พัฒนารูปแบบ และร่วมกันคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าและความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์

 

การจัดเก็บข้อมูล CBD เรคคอร์ด ประจำตำบลสวายจีก ในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตําบล (U2T)

โครงการ U2T รวบรวมนักศึกษา อาจารย์ จากมหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ ร่วมกับประชาชน เพื่อลงพื้นที่ทํางานชุมชนพร้อมกัน เช่น การจัดทําข้อมูลชุมชนในมิติต่าง ๆ ได้แก่ สุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ และการเข้าถึงบริการภาครัฐ เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง หรือจุดอ่อนของตําบลนั้น ๆ พร้อมสร้างแผนพัฒนา เพื่อยกระดับ เศรษฐกิจและสังคม ระบบที่สามารถอํานวยความสะดวกในการบันทึก ข้อมูลองค์ความรู้ต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งสําคัญ ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่ สามารถเก็บข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละชุมชนได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น โดย ข้อมูลต่าง ๆ จะถูกนําไปจัดเก็บยังระบบบริหารจัดการข้อมูล ขนาดใหญ่ เพื่อนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป โดยใช้ระบบจัดเก็บข้อมูล U2T จะเข้ามาอํานวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลที่มี ความเฉพาะเจาะจงกับแต่ละพื้นที่หรือแต่ละสาขา โดยเน้นความยืดหยุ่นและ ความสะดวกต่อการลงพื้นที่ให้มากที่สุด คุณลักษณะของระบบ มีดังนี้

  • สามารถบันทึกและจัดเก็บข้อมูลหลากหลายแขนงได้โดยสะดวก รองรับอุปกรณ์หลากหลายขนาด ทั้งบนระบบปฏิบัติการ iOS Android Windows เป็นต้น
  • สามารถบันทึกและจัดเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน ตรงตามแบบฟอร์ม ที่ถูกกําหนดไว้
  • สามารถเรียกดูประวัติข้อมูลที่แต่ละผู้ปฏิบัติงานบันทึกไว้ ด้วยตนเองได้
  • สามารถแก้ไข เพิ่มเติม หรือลบข้อมูลที่ตนเองเป็นผู้บันทึกได้

โดยการจัดเก็บข้อมูล CBD เรคคอร์ด ประจำตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จะแบ่งจัดเก็บตามพื้นที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน ทั้ง 19 หมู่บ้าน

 

กิจกรรมการเข้าร่วมทำโรงทานงานกฐินของวัดต่างๆในตำบลสวายจีก

ประเพณีทอดกฐินนี้ เป็นประเพณีที่มีมาแล้วแต่ครั้งสมัยพุทธกาล และเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายทุกยุคทุกสมัยมีความนับถือกันว่าเป็นยอดของมหากุศลผลบุญ จะเป็นปัจจัยนำให้ผู้ได้ทอดกฐินนั้นได้ประสบซึ่งความสุขความเจริญในอธิโลกและปรโลกตลอดกาลนาน คำว่า “กฐิน” นี้ เมื่อจะแปลตามความหมายของศัพท์แล้ว ก็ได้ความหมายว่า “กรอบไม้” สำหรับขึงเย็บผ้าจีวรของภิกษุ ซึ่งกรอบไม้ชนิดนี้ โดยมากนิยมเรียกกันว่า “สะดึง” ฉะนั้นที่มีความนิยมเรียกกันว่า “ผ้ากฐิน” ก็เพราะเมื่อจะเย็บนั้น ต้องขึงผ้าให้ตึงด้วยไม้สะดึงก่อนจึงจะเย็บ การที่จะต้องทำเช่นนี้ เพราะว่าในครั้งก่อนโน้น ไม่มีช่างที่มีความชำนาญในการตัดเย็บ ทั้งเครื่องจักรกลต่างๆ ก็ไม่มีจะใช้เหมือนอย่างกับในเวลานี้ จึงต้องอาศัย “สะดึง” ช่วยให้เป็นเบื้องต้นก่อน แล้วจึงเย็บเป็นอันได้ใจความว่า “ผ้ากฐิน” นี้ก็คือผ้าที่ทำให้สำเร็จขึ้นได้ด้วยการอาศัย “กฐิน” หรือ “สะดึง” เมื่อเสร็จเป็นผ้า “กฐิน” แล้วจึงได้นำไปทอดแก่พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาแล้วตลอด 3 เดือน ซึ่งมีความนิยมเรียกกันว่า “ทอดกฐิน” คำว่า “ทอด” นี้ก็คือเอาไปวางไว้ การทอดกฐินก็คือการนำเอาผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์ ซึ่งมีจำนวนอย่างที่สุด 5 รูป โดยมิได้มีความตั้งใจว่า จะถวายแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ซึ่งเมื่อทอดแล้วก็เป็นอันหมดหน้าที่ของฆราวาส ส่วนเรื่องต่อไปนั้น พระสงฆ์ท่านจะมอบหมายให้กันและกันเอง ตามที่ท่านเห็นว่า สมควรจะให้ภิกษุรูปใดเป็น “กรานกฐิน” ก็สุดแต่ท่านจะจัดทำกันเอง ฆราวาสเมื่อ “ทอด” หรือ “วาง” ไว้แล้ว ก็คอยออกมารับอนุโมทนา เมื่อพระสงฆ์ท่านกรานเสร็จแล้วเท่านั้น การทอดกฐินนี้ มีกำหนดและระยะเวลาดังนี้ คือ มีกำหนดตั้งแต่แรม 1 ค่ำเดือน 11 ไปจนถึงกลางเดือน 12 คือ มีกำหนดเวลา 1 เดือน ภายหลังจากออกพรรษาแล้วจะทอดก่อนหรือภายหลังจากที่กำหนดไว้ไม่ได้ เพราะได้มีเป็นพุทธบัญญัติไว้ คำว่า “กฐิน” มีความหมายเกี่ยวข้องกันถึง 4 ประการ คือ

1.เป็นชื่อของกรอบไม้ อันเป็นแม่แบบสำหรับทำจีวร ซึ่งอาจเรียกว่า “สะดึง” ก็ได้

2.เป็นชื่อของผ้า ที่ถวายแก่สงฆ์เพื่อทำจีวร ตามแบบหรือกรอบไม้นั้น

3.เป็นชื่อของบุญกิริยา คือ การทำบุญ ในการถวายผ้ากฐินเพื่อให้สงฆ์ทำเป็นจีวร

4.เป็นชื่อของสังฆกรรม คือ กิจกรรมของสงฆ์ที่จะต้องมีการสวดประกาศขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุมสงฆ์ ในการมอบผ้ากฐินให้แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง

กิจกรรมการเข้าร่วมทำโรงทานงานกฐินของวัดต่างๆในตำบลสวายจีก คณาจารย์และผู้ปฏิบัติงาน ในโครงการMS04การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมทำโรงทานบริจาคน้ำดื่มในงานกฐินของวัดต่างๆ ได้แก่ วัดชุมพรวิสัย(วัดหนองปรือ) วัดโพธิ์ทอง(วัดบ้านสวายจีก) และวัดเทพนรสิงค์(วัดบ้านโคกตาสิงห์) อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 องค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงาน

ได้รับความรู้เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นบ้านของตำบลสวายจีก ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นบ้าน ได้เห็นวิถีชีวิต วัฒธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีในตำบลสวายจีกที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบไว้ ได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรมในงานทอดกฐินที่ถือเป็นการร่วมทำบุญของคนในชุมชน ที่มีความสามัคคีที่ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติงาน

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

วีดีโอการปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู