1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. MS04การสร้างตลาดออนไลน์ จัดทำบัญชีครัวเรือน และปิดโครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

MS04การสร้างตลาดออนไลน์ จัดทำบัญชีครัวเรือน และปิดโครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

BURIRAM RAJABHAT UNIVERSITY  TO TAMBON : BRU2T

ชื่อบทความ MS04การสร้างตลาดออนไลน์ จัดทำบัญชีครัวเรือน และปิดโครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร   MS04การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ  นางสาวสมฤทัย ชาญประโคน ประเภทบัณฑิตจบใหม่

″ดิฉันนางสาวสมฤทัย ชาญประโคน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ หลักสูตร MS04ตำบลสวายจีก ผู้เข้าร่วม โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กระทรวงอุดมศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม″

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564  คณาจารย์ และสมาชิกผู้ปฏิบัติงานMS04ตำบลสวายจีก ได้มีการจัดกิจกรรมการสร้างตลาดออนไลน์ จัดทำบัญชีครัวเรือน และปิดโครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ณ  ศาลาบ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

อบรมเรื่องการตลาดออนไลน์

ในการอบรมเรื่องการตลาดออนไลน์ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการและสมาชิกตัดเสื้อแปรรูปตำบลสวายจีก โดยมี อาจารย์คธาวุฒิ จันบัวลา เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ออนไลน์ จะมีอยู่ 2 ด้วยกันประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่

1.ความจำเป็นขั้นพื้นฐานต่อการดำรงชีวิต ได้แก่ ปัจจัย 4 คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค

2.สิ่งที่มนุษย์อยากมี แต่ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านั้น มนุษย์ก็ยังสามารถดำรงชีวิตได้ เช่น รถยนต์ โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น

  • ข้อดีของการตลาดออนไลน์

» ต้นทุนการขายต่ำ ลดต้นทุนการเดินทาง

» ตอบคุยกับลูกค้าได้ทุกที่ แค่เชื่อมอินเทอร์เน็ต

» ทำงานคนเดียวได้ ไม่ต้องจ้างลูกจ้าง

» ลูกค้าเข้าถึงได้ตลอดเวลา ไม่เสียเวลาเดินทาง

» เปิดร้านค้าขายสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

  • ข้อเสียของการตลาดออนไลน์

» การแข่งขันสูง โดนตัดราคาง่าย

» ผู้ซื้อ/ผู้ขาย ต้องมีความรู้เรื่องอินเทอร์เน็ต

»ความเชื่อมั่นในการสั่งซื้อสินค้ายังน้อยเมื่อเทียบกับการซื้อสินค้าโดยตรง

» ไม่สามารถกำหนดสินค้าแพงกว่าท้องตลาดได้ อาจทำให้ขายสินค้ายากขึ้น

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

แนวทางในการสร้างสตอรี่ของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน

โดยมีวิทยากรผู้ให้คำแนะนำ คือ อาจารย์วิทวัส สหวงษ์ อาจารย์ได้แนะนำความรู้แนวทางในการสร้างสตอรี่ของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อทำให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นมีความเป็นเอกลักษณ์ มีความน่าสนใจ และเป็นการแสดงถึงความใส่ใจความพิถีพิถันในสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะสามารถทำให้การตัดสินใจที่จะซื้อสินค้าของลูกค้านั้นมากยิ่งขึ้น และยังทำให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนนั้น เป็นที่น่าจดจำ และเป็นที่รู้จักในรูปแบบใหม่อีกด้วย

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

การจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ในการอบรมเรื่องการทำบัญชีครัวเรือน มีวิทยากรผู้ให้ความรู้ คือ อาจารย์สายฝน อุไร อาจารย์ได้บรรยายเกี่ยวกับการทำบัญชีครัวเรือนว่า บัญชีครัวเรือนนั้นเป็นการประยุกต์ทางการบัญชี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้จัดทำบัญชีครัวเรือนสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ทำให้เกิดการประหยัดและการออม และในที่สุดจะสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินได้อย่างยั่งยืน

  • องค์ประกอบของเศรษฐกิจพอเพียง

⇒ความพอประมาณ หมายถึง ความไม่น้อยและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น

⇒ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล

⇒การมีภูมิคุ้มกันที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมเกี่ยวกับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ

 

  • วัตถุประสงค์ของการบันทึกบัญชีครัวเรือน ก็เพื่อให้ผู้บันทึก

⇒สามารถวางแผนการใช้จ่ายต่อไปได้อย่างรอบคอบ ไม่ใช้จ่ายเกินเงินคงเหลือ

⇒ทราบถึงรายได้และค่าใช้จ่ายของตนและครอบครัว

⇒สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ทำให้เกิดการประหยัดและอดออม

  • ประโยชน์ของการจัดทำบัญชีครัวเรือน

ผลการบันทึกบัญชีทำให้ชุมชนสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และเป็นกำลังใจในการหารายได้เข้าสู่ครอบครัวมากขึ้น การจัดทำบัญชีครัวเรือนมีประโยชน์สูงสุดในด้านที่ทำให้ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และมีเงินออมเพิ่มขึ้น หลังจากจดบันทึกบัญชีครัวเรือนส่วนใหญ่มีรายได้เพิ่มขึ้น มีค่าใช้จ่ายลดลง มีหนี้สินลดลง และมีเงินออมเพิ่มขึ้น เมื่อผู้ทำบัญชีครัวเรือนทำการบันทึกบัญชีจะทราบยอดคงเหลือของเงินที่เป็นปัจจุบันและสามารถวิเคราะห์รายได้และค่าใช้จ่ายของตน เป็นผลให้สามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินที่ยังคงเหลืออยู่ได้อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะได้ไม่ใช้จ่ายเกินกว่ารายได้ และสามารถควบคุมพฤติกรรมในการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ตัดหรือลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง หาหนทางเพิ่มรายได้ และออมเงินให้มากขึ้น จะทำให้หนีสิ้นนั้นลดลง

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

มอบเสื้อแก่ผู้นำชุมชน19หมู่บ้านในตำบลสวายจีก และปิดโครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ในการมอบเสื้อแก่ผู้นำชุมชน 19 หมู่บ้านในตำบลสวายจีก และปิดโครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับเกียรติจากท่าน รศ.ดร.ปรีชา มโนรัมย์ คณบดีคณะการจัดการ และท่าน ผศ.ดร.สุพัตรา รักการศิลป์  รองอธิการบดี ที่ปรึกษาโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ติดตามให้คำปรึกษา และร่วมพูดคุยใหคำแนะนำกับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ และสมาชิกผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งได้รับเกียรติเป็นประธานในการปิดโครงการU2T  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างด้ให้กับชุนชนของชุนชนตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

  •  องค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงาน

ได้รับความรู้เรื่องสร้างตลาดออนไลน์ จัดทำบัญชีครัวเรือนภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับความรู้ในการสร้างเรื่องราวให้กับสินค้าแปรูปของชุมชน ซึ่งเป็นการสร้างเอกลักษณ์และมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าพื้นบ้าน ได้รับความภูมิใจและเป็นเกียรติที่ได้ปฏิบัติงาน

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

วีดีโอการปฏิบัติงาน

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู