ข้าพเจ้านางสาวธัญวรัตน์ สุนทรเสนาะ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำแหน่งกพร. ในกลุ่ม NS02 – ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

          ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ณ กรมการพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยทีมงานในตำแหน่ง กพร. อีก 4 ท่าน โดยมีนายสถาพร ศรีนาม พัฒนาการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าและทีมงานต้องมาปฏิบัติงานในวันและเวลาราชการ คือ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

          เดือนที่สองของการปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าและทีมงานได้ปฏิบัติภารกิจตามแผนการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล นอกจากการปฏิบัติตามแผนงานแล้ว ยังมีภารกิจอื่น ๆ ที่เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาชุมชนมอบหมายให้ข้าพเจ้าและทีมงานตำแหน่งกพร. อีก 4 ท่านดำเนินการ เพื่อนำข้อมูล ความรู้ ที่ได้จากการทำงานนี้ไปประกอบการทำงานตามแผนการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยการปฏิบัติงานในเดือนมีนาคมมีรายละเอียดดังนี้

          ภารกิจแรกที่ได้รับมอบหมาย คือ การลงพื้นที่เพื่อส่งมอบลายผ้า ”ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ให้แก่กลุ่มทอผ้า หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 ตำบลพระครู กลุ่มทอผ้าบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 16 ตำบลถลุงเหล็ก กลุ่มทอผ้าบ้านศรีปทุม หมู่ที่ 11 ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้กลุ่มได้นำมาใช้เป็นลวดลายต้นแบบ ซึ่งเป็นการส่งเสริมอาชีพและช่วยในการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

             

          ภารกิจต่อมาคือการเปิดโต๊ะ รับบริการ “พักชำระหนี้” ให้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้แก่สมาชิกที่เป็นลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ระหว่างวันที่ 1 – 5 มีนาคม 2564 ณ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์

          ต่อมาข้าพเจ้าและทีมงานได้ดำเนินการจัดสถานที่สำหรับการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

          หลังจากเตรียมความพร้อมสถานที่เรียบร้อยแล้ว ภารกิจถัดมาคือเข้าร่วมการประชุม เตรียมความพร้อมครัวเรือนต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการฯ โดยมีครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ตำบล 69 ครัวเรือน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเดิม)

             

          ภารกิจต่อมาคือการเตรียมความพร้อมสถานที่จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (อกส.อ) ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมชิดชอบ ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์

             

         มีการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ พื้นที่แปลงของนายสมคิด มณีวรรณ บ้านไทยพัฒนา หมู่ที่ 18 ตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งการดำเนินการมีผลความก้าวหน้าประมาณร้อยละ 15

             

             

         ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ คือ การเตรียมการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน และส่งเสริมช่องทางการตลาด Offline/Online โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ สามารถสร้างงานสร้างอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีเอกลักษณ์เด่นให้เป็นสินค้าของฝากของที่ระลึก สร้างรายได้และฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น ณ ห้องประชุมชิดชอบ ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์

           

          ภารกิจต่อมาที่ได้รับมอบหมายจากนายสถาพร ศรีนาม พัฒนาการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ คือ การส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มทอผ้าบ้านไผ่น้อย หมู่ที่ 3 ตำบลลุมปุ๊ก โดยทำการประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อส่งเสริมรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน

             

          ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและปิดทองฉัตรจำลอง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

อื่นๆ

เมนู