NS03 ร่วมวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
ข้าพเจ้า นางสาวฐิติภรณ์ พิมพ์ศักดิ์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร “ ร่วมวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไหม” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่เก็บรวมรวบข้อมูล ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในด้านผลิตภัณฑ์ เช่น การท่อผ้าไหม การสร้างลวดลายบนผ้าไหม และรวมถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนอีกด้วย การลงพื้นที่ในครั้งนี้เราสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการร่วมวิเคราะห์ชุมชนเพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ในชุมชนในการสร้างรายได้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ในหมู่บ้านและชุมชมได้สร้างสรรค์ขึ้น และเพื่อนำไปวางแผนในการพัฒนาต่อไป

ข้าพเจ้าและทีมงาน ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลทุนที่มีอยู่เดิมในชุมชนจากการสอบถามชาวบ้าน และปราญชุมชน ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ จากการสำรวจในชุมชนพบว่าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมในชุมชนมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นลายผ้าในตำบล การออกแบบลายผ้าไหม แต่มีการกระจายของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมที่ค่อนข้างน้อยโดยส่วนใหญ่แล้วมักขายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของตนเองที่บ้านของตน ทำให้เกิดรายได้ในชุมชนค่อนข้างน้อย จึงทำให้ทางผู้ทำงานเล็งเห็นว่าควรมีการร่วมวิเคราะห์ชุมชนเพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมในชุมชนให้มีการกระจายสินค้ามากขึ้น และพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้สอดคล้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

อื่นๆ

เมนู