1. ตำบลเป้าหมาย

ดาวน์โหลด

2. ลูกจ้างโครงการ

ดาวน์โหลด

3. ครอบครัวลูกจ้างโครงการ

ดาวน์โหลด

4. ชุมชนภายใน

ดาวน์โหลด

5. ชุมชนภายนอก

ดาวน์โหลด

6. อาจารย์ผู้ดูแลโครงการ

ดาวน์โหลด

7. เจ้าหน้าที่โครงการ USI

ดาวน์โหลด

8. ผู้แทนตำบล

ดาวน์โหลด

9. หน่วยงานภาครัฐ

ดาวน์โหลด

10. หน่วยงาน อปท

ดาวน์โหลด

11. เอกชนในพื้นที่

ดาวน์โหลด

คู่มือแบบสอบถาม อว.ส่วนหน้า

ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการบรรยาย การเก็บข้อมูล SROI

ดาวน์โหลด
Tags:

อื่นๆ

เมนู