ชื่อบทความ : การปฏิบัติงานในเดือนกรกฎาคม
สถานที่ : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้เขียน : นางสาวศศิวัลย์ รัตน์ประโคน


การปฏิบัติงานในเดือนกรกฎาคม กิจกรรมและโครงการที่สนับสนุน มีดังนี้

1.ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการOTOP กลุ่มคำปลิว ผ้าย้อมดินภูเขาไฟ โดยนางธัญทิพย์ จิรวัชรวรพงค์ ณ บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 1 ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการOTOPรวมไปถึงคนในชุมชนอีกด้วย


2.โครงการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ร่วมมอบกล้าต้นไม้เศรษฐกิจ ให้แก่ชาวบ้านตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง โดยมีผู้นำชุมชน อาสาสมัคร กลุ่ม/องค์กรเครือข่าย และประชารัฐ เป็นกลไกการพัฒนาในการบริหารจัดการชุมชน และเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564 ” สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายในเชื่อมโยงสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมการพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวคิดการสร้างและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนตาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


3.โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “ โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน”  ลงพื้นที่ติดตาม นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ปักหมุดสำรวจพื้นที่ ณ บ้านโคกหัวเสือ หมู่ที่ 3 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ และติดตามความก้าวหน้าในการขุดแปลงครัวเรือนต้นแบบฯ โดยดำเนินการขุดดินด้วยเครื่องจักร โดยยึดหลักกสิกรรมธรรมชาติเพื่อให้ครัวเรือนสามารถพึ่งพาตนเองได้

 


Tags:

อื่นๆ

เมนู