ศูนย์กักกันตัววัดบ้านเมืองโพธิ์

                                                                                      ศรีแพร สวัสดิ์รัมย์

                    Organizational  Quarantine  (OQ)  หมายความว่า   สถานที่กักกันฯ   สำหรับผู้เดินทางในสถานที่เอกเทศ  ซึ่งดำเนินการโดยองค์กร หรือหน่อยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  โดยใช้สถานที่ประกอบการธุรกิจที่พักหรือสถานที่ที่รัฐกำหนดให้ เป็นสถานที่กักกันเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ตามหลักเกณฑ์แนวทางที่รัฐกำหนด  โดยองค์การหรือหน่วยงานนั้นเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยการดำเนินการกักกันภายใต้การกำกับดูแลคุณภาพในการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเหมาะสม

              ศูนย์กักกันวัดบ้านเมืองโพธิ์  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์  ได้เริ่มจัดตั้งศูนย์กักกันคัดกรองโควิด-19  เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม  2564 โดยใช้พื้นที่สถานปฏิบัติธรรมวัดบ้านเมืองโพธิ์  หมู่ที่ 3บ้านพูนสุข  ซึ่งดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายทั้งหมด ศูนย์กักกันได้รับการประชุมเห็นชอบจากหลายๆหน่วยงานเลือกใช้สถานที่ในการกักตัวผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ เพราะมีอาคารที่พักหลายหลังบรรยากาศบริเวณรอบ ๆร่มรื่น มีความสะดวกรองรับผู้กักตัวมากกว่าสถานที่อื่น ศูนย์กักกันตัวยังมีจุดคัดกรองโควิด-19 ซึ่งในแต่ละวันจะมีเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเช่น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองโพธิ์ ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณะสุขชุมชนทั้ง 9 หมู่บ้าน แบ่งหน้าที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าเวร  เพื่อทำหน้าที่คอยรับคัดกรองและสอบถามข้อมูลประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ และทำการเข้ากักตัวเฝ้าระวังอาการ 14วัน ในช่วง 2-3วันของการกักตัวจะมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมารับไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ถ้าเจอก็ทำการรักษา แต่ถ้าไม่เจอเชื้อก็ทำการกักตัวเฝ้าดูอาการต่อจนครบ 14 วัน แล้วตรวจหา เชื้ออีกรอบ

              ศูนย์กักกันวัดบ้านเมืองโพธิ์ มีผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัดที่เข้ามากักตัวตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 มีจำนวนทั้งหมด 22 ราย แบ่งเป็นผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้มและแดงที่มีความสุ่มเสี่ยงคลุกคลีกับผู้ป่วยโควิด-19 ก่อนที่เข้ามากักตัวแล้วพบติดเชื้อ 3 ราย ส่งตัวเข้ารักษา กลุ่มเฝ้าระวังมีจำนวน 12 รายเฝ้าดูอาการ และกลุ่มที่กักตัวครบ 14 วันไม่พบเชื้อจำนวน 7 ราย ตำบลเมืองโพธิ์ยังไม่พบผู้ติดเชื้อของคนในพื้นที่

 

Tags: , ,

อื่นๆ

เมนู