1. หน้าแรก
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์
  3. หลักสูตรพัฒนาทักษะตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

หลักสูตรพัฒนาทักษะตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต้องเข้ารับการพัฒนาทักษะผ่านระบบ e-Learning (อบรมด้วยตนเอง) ตามที่โครงการฯ กําหนดไว้ 4 ด้านสำคัญ ได้แก่

1) ด้านดิจิทัล Digital Literacy
2) ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy
3) ด้านการเงิน Financial Literacy
4) ด้านสังคม Social Literacy

รายละเอียด ของรายวิชาในการฝึกอบรมพัฒนาทักษะตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มีดังต่อไปนี้

1. รายวิชาด้านดิจิทัล เลือกเรียนวิชาใดต่อไปนี้ ต้องเรียนรู้รวมกันไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยงานที่จัดทำ ชั่วโมง ระดับ
CMU010 รู้เท่าทันสื่อ Media Literacy มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ 10 พื้นฐาน
SU008 พลเมืองดิจิทัล มหาวิทยาลัยศิลปากร 5 พื้นฐาน
CMU011 IT Literacy มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ 10 กลาง
DEPA002 พลิกโฉมโลกด้วยดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 2 กลาง
OCSC008 Google Tools เพื่อการพัฒนางาน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 6 กลาง
SPU002 เครื่องมือ Cloud-Based ศตวรรษ 21 เพื่อชีวิตประจำวัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 10 สูง
STOU006 เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 10 สูง
WU011 การออกแบบ Infographic มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 6 สูง
CMU009 Information Literacy มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ 10 แนะนำอื่น ๆ
KMUTT015 การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 5 แนะนำอื่น ๆ
รพบ003 Cloud Technology Tools เฟือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 6 แนะนำอื่น ๆ
2. รายวิชาด้านภาษาอังกฤษ เลือกเรียนวิชาใดต่อไปนี้ ต้องเรียนรู้รวมกันไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยงานที่จัดทำ ชั่วโมง ระดับ
BRU001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (แนะนำ) 24 พื้นฐาน
CMU018 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ 10 พื้นฐาน
CRRU016 ภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเขียงราย 8 กลาง
CU006 ง่าย สบาย กับการอธิบายกราฟเป็นภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10 กลาง
KU005 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนเชิงวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15 สูง
KU006 ภาษาอังกฤษฟ้ง-พูดเชิงวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15 สูง
HU005 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 5 แนะนำอื่น ๆ
UP001 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง มหาวิทยาลัยพะเยา 10 แนะนำอื่น ๆ
UP002 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม มหาวิทยาลัยพะเยา 10 แนะนำอื่น ๆ
3. รายวิชาด้านการเงิน เลือกเรียนวิชาใดๆ ในเว็บไซต์ https://elearning.set.or.th/  ต้องเรียนรู้รวมกันไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง

4. รายวิชาด้านสังคม Social Literacy เลือกเรียนวิชาใดต่อไปนี้ ต้องเรียนรู้รวมกันไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยงานที่จัดทำ ชั่วโมง  
 SWU013 จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรมในที่ทำงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 8
 SWU004 การสร้างเครือข่ายด้วยการสื่อสาร ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 6
 NU018 การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางานแบบมืออาชีพ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 6

หรือ สามารถเข้าเรียนหลักสูตรทางเลือกสำหรับการพัฒนาทักษะด้านสังคม (Social Literacy) ผ่านทาง https://socialinnovation.school  ทั้งนี้ผู้ที่เข้าอบรมผ่าน SI School สามารถนับระยะเวลาการอบรมด้าน Social Literacy (ประมาณ 6 ชั่วโมง) ร่วมกับหลักสูตรที่จัดโดย สป.อว. หรือสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด โดยให้มีระยะเวลาการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง พร้อมใบประกาศนียบัตร

ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( มหาวิทยาลัยสู่ตำบล  สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ต้องอบรมในแต่ละทักษะ ไม่น้อยกว่าทักษะละไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง หากหลักสูตรใดมีระยะเวลาเรียนน้อยกว่า 20 ชั่วโมง ต้องเลือกหลักสูตรอื่นในทักษะเดียวกันมาเรียนเพิ่ม จนกว่าจะได้ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง

นอกจากการเลือกเรียนผ่านทางเว็บไซต์ Thaimooc.org  แล้ว ยังผู้ปฏิบัติงานในโครงการนี้ยังสามารถเลิอกเรียนจากหลักสูตรทางเลือกทางเว็บไซต์ระบบ e-Learning ของสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (TDGA) ก็ได้ ภายใต้เงื่อนไขต้องเรียนทักษะละไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง

 

กรอบเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรม (Trainng) ภายใต้โครงการ “ตำบลสู่มหาวิทยาลัย”

กรอบเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรม (Trainng) ภายใต้โครงการ ตำบลสู่มหาวิทยาลัย (หนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย)

เอกสารเพิ่มเติม

คู่มือการใช้งาน Thaimooc

 

Tags: , , ,

อื่นๆ

เมนู