มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 60 ตำบลในจังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าชินวิวัฒน์ แก้วอุดร เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำการลงพื้นที่รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และนำข้อมูลของหมู่ที่ 2 บ้านทุ่งจังหัน, หมู่ที่ 13 บ้านซับอุดม และหมู่ที่ 14 บ้านทุ่งพัฒนา ตำบลทุ่งจังหัน ลงฐานข้อมูลกลางและแอพพลิเคชั่นรายงานสรุปการเก็บข้อมูลของแต่ละตำบลผ่านแอพ https://cbd.u2t.ac.th/ จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

 

                       

 

วิดีโอตำบล

อื่นๆ

เมนู