วันที่ 31 มีนาคม ข้าพเจ้าได้นำเสนอข้อมูลการลงสำรวจพื้นที่ในตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ให้แก่ทีมงานและคณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

โดยสรุปรายละเอียด ข้อมูลทั่วไปโดยส่วยใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ อาชีพส่วนใหญ่ทำการเกษตรปลูกข้าว ปลูกผัก เลี้ยงวัวควายและมีการทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมบ้าง

จากข้อมูลที่นำเสนอให้แก่ทีมงานและอาจารย์ได้พิจารณาให้การหาแนวทางในการพัฒนาตำบลปราสาทต่อไป

https://youtu.be/0aUvPSFCxrs

อื่นๆ

เมนู