ข้าพเจ้านายนรรฆพล  ตั้งนภาดล โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำแหน่ง กพร. ในกลุ่ม NS02 – ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

          ข้าพเจ้าและทีมงานปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ณ
สำนักกรมพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้ควบคุมการปฏิบัติงานคือ
นายสถาพร ศรีนาม พัฒนาการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

          วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 วันแรกของการปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าและทีมงานได้รายงานตัวกับนายสถาพร ศรีนาม พัฒนาการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ และพูดคุยเรื่องภาระงานที่ได้รับมอบหมาย หลังจากนั้นข้าพเจ้าและทีมงานได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติกิจกรรม 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) และจัดระบบเอกสารสำนักงานเพื่อพร้อมให้บริการประชาชนผู้มาติดต่องานราชการ

   

          ช่วงเช้าของวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานเข้าร่วมการดำเนินการประชุมครัวเรือนต้นแบบและนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ในการจัดสรรงบประมาณครั้งที่ 1 จำนวน 20 แปลง เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานก่อสร้างระบบชลประทานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ส่วนช่วงบ่าย ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามและตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ แปลงของนายถนอม ตาประโคน บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 13 ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

          วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ได้เข้าร่วมการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) และจัดระบบเอกสารสำนักงานเพื่อพร้อมให้บริการประชาชนผู้มาติดต่องานราชการอีกครั้ง

          วันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2564 ช่วยพิมพ์สำเนาการปรับโครงสร้างหนี้และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

          วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 จัดทำหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินในการจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

          วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เข้าฟังการอบรม “โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ณ สำนักงานกรมพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์

          วันที่ 16 กุมภาพัน 2564 ได้ไปจัดเตรียมสถานที่ “โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ณ วัดสวัสดี บ้านสวัสดี หมู่ที่ 3 ตำบลกลันทา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

          วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ได้เข้าร่วม Kick off สร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง จิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี เราทำความดี ด้วยหัวใจ ณ วัดสวัสดี บ้านสวัสดี หมู่ที่ 3 ตำบลกลันทา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู