ธนาศักดิ์ ช่างประดิษฐ

       ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 มีรายงานยืนยันพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มระบาดกระจายเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ที่ต้องการเดินทางเข้ามายังจังหวัดภูมิลำเนาของประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงติดการติดต่อโรคมายังพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์จำนวนมาก

สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระบาดในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ทำให้มีคำสั่งจากจังหวัดให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่นอกบ้าน มีการเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีคนจำนวนมาก หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น ออกนอกบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น เพื่อเป็นการยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าปฏิบัติงาน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม.ทุกคน คณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นทีมปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนทำหน้าที่คอยติดตาม ตรวจสอบการเฝ้าระวังการกักกันตนเองที่บ้าน ของผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือแจ้งให้บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงให้กักกันตนเองตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการกักกันตนเอง จัดตั้งด่านคัดกรองชั่วคราวบนเส้นทางการสัญจรหลักของหมู่บ้าน เพื่อสำรวจบุคคลเข้า-ออก พื้นที่หมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรค

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้ทุกพื้นมีการเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด ควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่นอกบ้าน ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น และมีการเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อ ประชาชนจะได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติ

อื่นๆ

เมนู