ข้าพเจ้านางสาวมนพันทธ์ ดียิ่ง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์เวลา 9.30 น ณ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

   ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจหมู่ 3 บ้านปราสาทพร ตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีทั้งหมด 117 ครัวเรือนเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆตามที่ส่วนกลางได้ส่งแบบฟอร์มมาให้ เพื่อนำไปประเมินผล ไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมชุมชนต่อไปในอนาคต

   ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าไปขออนุญาตผู้นำชุมชนก่อนเข้าไปสำรวจ โดยท่านผู้ใหญ่นายวินัย แฉล้มรัมย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านปราสาทพร การเป็นผู้นำที่มีความคิดกว้างไกลพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในกิจกรรม ให้หมู่บ้านได้มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น โดยอาชีพหลักในชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร รองลงมาเป็นการรับจ้างทั่วไป ซึ่งมีการเดินทางไปทำงานที่ต่างจังหวัด การรับจ้างทั่วไปจะทำหลังจากที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากการเกษตรเรียบร้อยแล้วเพื่อให้เกิดรายได้ต่อเนื่อง แต่ก็ไม่เพียงพอกับรายจ่ายจึงมีความต้องการให้มีการส่งเสริมเพื่อให้เกิดรายได้ในชุมชน พัฒนาถนนเชื่อมต่อหมู่บ้าน ไฟฟ้าส่องสว่าง น้ำประปาที่เพียงพอในหน้าแล้ง ทั้งนี้ ผู้นำชุมชนได้สอนวิธีการคิดคำนวณผลผลิตจากการทำนาให้ทีมงานได้ทำงานกันอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

   ปัญหาและอุปสรรคในการทํางาน เนื่องจากชาวบ้านไปทำงานนอกพื้นที่ทำให้ไม่มีผู้ให้ข้อมูลจึงทำให้การสำรวจไม่ครบทุกบ้านทุกหลังคา สภาพฝนฟ้าอากาศ ฝนตกทำให้ดำเนินงานไม่ได้ และ สัตว์เลี้ยงที่ดุร้าย จึงไม่สามารถเข้าไปเก็บข้อมูลได้ ทำให้การทำงานไม่ราบรื่นอย่างที่เป้าหมายกำหนด

   ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่วินัยแฉล้มรัมย์ผู้ใหญ่บ้านปราสาทพรหมู่ 3 ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและอำนวยความสะดวก ในเส้นทางการสัญจรเพื่อสำรวจข้อมูล ในหมู่บ้าน เพื่อการประเมินและพัฒนาหมู่บ้านต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู