บทความประจำเดือนกันยายน

การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดแนวใหม่กลุ่มผ้าทอและไม้กวาดทางมะพร้าว เพื่อยกระดับสินค้า OTOP ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบ บูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล ( มหาวิทยาลัยสู่ตำบล     สร้างรากแก้วให้ประเทศ )

            ข้าพเจ้า นางสาวชลิดา จวงประโคน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัย    ราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูล บ้านลำดวน หมู่ที่ 2 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ในเดือนกันยายนนี้ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เพื่อกรอกแบบบันทึกข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มทอเสื่อและในหลายอาชีพในตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

               

               

            การพัฒนาชุมชน คือ การพัฒนาความสามารถของประชาชนให้เกิดการช่วยเหลือตนเองและชุมชน เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในส่วนของงานพัฒนาชุมชนเป็นการทำงานร่วมกับชาวบ้านเพื่อทำให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ โดยเกิดจากการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมและตามความต้องการของชุมชน

               

               

               

 

อื่นๆ

เมนู