การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
การลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม หมู่ 4 หมู่ 6และหมู่ 15 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ข้าพเจ้านายวิทยา เอียนรัมย์ ประเภทประชาชน หลักสูตร SC-07 ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานพร้อมทีมงานนักศึกษา นักศึกษาจบใหม่ ประชาชน และอาจารย์ประจำโครงการ
เมื่อวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลหมู่ที่ 15 บ้านสำโรง ประชากรส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง เลี้ยงสัตว์ และหาปลา ตกปลา ในอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด เพราะพื้นที่ในบริเวณนั้นมีความอุดมสมบูรณ์


เมื่อวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลหมู่ 6 บ้านหนองขาย่าง ประชากรส่วนใหญ่ทำอาชีพปลูกผัก ปลูกดอกไม้ ทำนาเลี้ยงสัตว์ และมีศูนย์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรยั่งยืนตำบลเสม็ด เพื่อให้ประชากรในหมู่บ้านนำผลผลิตที่มีในแต่ละครัวเรือนออกมาจัดจำหน่าย ไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม้ ดอกไม้ หรือพืชผลชนิดต่างๆ นำมาจัดจำหน่าย และสร้างรายได้ให้ครอบครัวต่อไปและทำให้คนในชุมชนมีรายได้เสริมเพิ่มมากขึ้น เมื่อวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลหมู่ 4 บ้านหัววัว ประชากรส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกร และรับจ้าง ประชากรส่วนใหญ่ของทั้งสามหมู่บ้านนี้ล้วนประกอบอาชีพเกษตรกรรม การทำนา เลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก รับจ้างทั่วไป และได้เห็นถึงความเป็นอยู่ที่พอเพียงของแต่ละชุมชน หารายได้เสริมจากครัวเรือนที่ตนมี ทั้งนี้ข้อมูลต่างๆที่ข้าพเจ้าได้ไปลงพื้นที่ จะนำมาวิเคราะห์ในข้อมูลเชิงสถิติ นำมาเขียนบทความในเชิงวิชาการ และนำเผยแพร่ต่อไป

อื่นๆ

เมนู