ข้าพเจ้านายจิรวัฒน์ คงเครือ ผู้รับจ้างงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 ปัจจุบันที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ มีอาคารสำนักงานเป็นของตนเองสำหรับให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยอาคารสำนักงานตั้งอยู่ที่เลขที่ 104 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอกระสัง ห่างจากตัวอำเภอกระสังเป็นระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้

                    ทิศเหนือ        ติดต่อกับตำบลกระสัง ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง

                    ทิศใต้            ติดต่อกับตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง

                    ทิศตะวันออก   ติดต่อกับตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง

                    ทิศตะวันตก     ติดต่อกับตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง

 ข้าพเจ้าและคณะได้มีการลงพื้นที่พบผู้นำชุมชนในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. เพื่อแนะนำทีมงานและนัดหมายการเข้าพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชนตำบลบ้านปรือทั้ง 15 หมู่บ้าน

 ส่วนการลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชน จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน กำนัน ทั้ง 15 หมู่บ้านโดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำมาสังเคราะห์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนที่ได้รับผิดชอบตามกลุ่มเป้าหมายทั้ง 16 ตัวชี้วัด

ในส่วนการลงพื้นที่ตามหมู่บ้านนั้น วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ข้าพเจ้าได้เข้าไปสำรวจหาค่าพิกัด GPS ทั้งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทั้ง 16 ตัวชี้วัด วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.ได้ทำการเข้าสำรวจข้อมูลครัวเรือนชุมชน และโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้พูดคุยกับผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ซึ่งได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี ข้าพเจ้าได้ซักถามข้อมูลตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มาอย่างละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

         สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล พบว่าประชาชนในพื้นที่สำรวจ มีการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก วิถีการผลิตส่วนใหญ่ของประชาชน คือ การทำนาข้าว นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตว์เพื่ออุปโภคและบริโภค อาทิเช่น วัว ควาย สุกร ไก่ และเป็ด ปัญหาที่พบในชุมชนคือปัญหาความยากจน ปัญหาภาระหนี้สินที่เกิดจากเกษตรกรรม เนื่องจากประชาชนได้มีการกู้เงินเพื่อนำมาเป็นต้นทุนสำหรับการทำเกษตรกรรม เช่น ค่าวัตถุดิบในการผลิต ( เช่น เมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ยเคมี) ค่าเครื่องมือหรือเครื่องทุ่นแรงในการผลิต รวมไปถึงค่าจ้างแรงงานในการผลิต ในระยะการทำงานขั้นต่อไปทางทีมงานผู้ปฏิบัติงานจะนำจากข้อมูลข้างต้นนี้ มาศึกษาเพื่อทำการวิเคราะห์ สรุปปัญหาและความต้องการของคนในชุมชน เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู