ข้าพเจ้า นายโกมินทร์ เกือรัมย์ผู้รับจ้างงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยสร้างรากแก้วให้ประเทศวันที่ 5เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ได้เริ่มปฏิบัติงานในตำบลบ้านปรืออำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ข้าพเจ้าและคณะได้มีการลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชนเพื่อแนะนำทีมงานและส่งมอบหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชนตำบลบ้านปรือ

       ในครั้งนี้ข้าพเจ้าและคณะได้รับรู้ความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือจากเอกสารประวัติการจัดตั้งดังนี้

        องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือได้รับการจัดตั้งเป็งองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ปัจจุบันที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือมีอาคารสำนักงานเป็นของตนเองสำหรับให้การบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการโดยอาคารสำนักงานตั้งอยู่ที่เลขที่ 104 หมู่ 3 ตำบลบ้านปรืออำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ พื้นที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอกระสังระยะห่างกันประมาณ 10 กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆดังนี้

ทิศเหนือติดต่อกับตำบลกระสัง ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศใต้ติดต่อกับตำบลสูงเนิน อำเภอกระสั งจังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบล หนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

       ส่วนของการบริหารจัดการนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือได้รับผิดชอบดูแลชุมชนทั้งหมด 15 หมู่บ้าน

      ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานที่เราทำกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานพี่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชนทั้ง 15 หมู่บ้านโดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำมาสังเคราะห์เพื่อการพัฒนาอย่างยังยืนของชุมชนที่รับผิดชอบงานตามกลุ่มเป้าหมายทั้ง 16 ตัวชี้วัด

      ผลการปฏิบัติงานและในพื้นที่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าไปสำรวจหา หมุดพิกัด GPS ทั้งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทั้ง 16 ตัวชี้วัดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ทำการเข้าสำรวจข้อมูลครัวเรือนชุมชนและโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้พบประพูดคุยกับผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ซึ่งได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี ตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มาอย่างละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

      จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพบว่าประชาชนมีการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นหลักทำนาข้าวปีละครั้งมีการเลี้ยงสัตว์เพื่ออุปโภคบริโภคในครัวเรือนบ้างอาทิเช่นวัวควายสุกรไก่เป็ดและเลี้ยงปลาเป็นบางส่วนปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือ มีความยากจนเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่มีทรัพยากรที่สมบูรณ์การประกอบอาชีพจึงไม่เป็นหลักแหล่งที่มั่นคงเช่นป่าไม้ไม่มีการจัดการที่ดีและแหล่งน้ำในการอุปโภคบริโภคก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้เนื่องจากพื้นที่ยังไม่มีหน่วยงานเข้ามาส่งเสริมด้านความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำอย่างถูกต้องดังนั้นทางทีมงานผู้ปฏิบัติงานจะนำข้อมูลข้างต้นนี้มาเพื่อและศึกษาทำการวิเคราะห์สรุปปัญหาและความต้องการของคนในชุมชนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู