ข้าพเจ้านางสาวเบญจมาศ  ฉัตรทัน ผู้รับจ้างงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)
              องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540ปัจจุบันที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ มีอาคารสำนักงานเป็นของตนเองสำหรับให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยอาคารสำนักงานตั้งอยู่ที่เลขที่ 104 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอกระสัง ห่างจากตัวอำเภอกระสังเป็นระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลกระสัง , ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง   ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง  ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง
              ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนและแบบสอบถามเกี่ยวกับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 (COVID 19) ของประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 จึงพบปัญหาเกียวกับสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะแหล่งน้ำที่ขาดการจัดการที่มีประสิทธิภาพและบางหมู่บ้านไม่มีระบบน้ำประปาและคลองน้ำ จึงทำให้มีปัญหาในช่วงหน้าแล้งและการทำการเกษตร ได้รับความสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพไม่มากพอ และปัญหาหนี้สินจากการทำการเกษตร

            ดังนั้นเราจึงได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาจากข้อมูลที่รวบรวมมาได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ และสรุปปัญหา ความต้องการของคนในชุมชน เพื่อหาแนวทางไขไขที่ได้ประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุด

 

อื่นๆ

เมนู