ข้าพเจ้านายพงศกร ศิริสำราญ ประเภทนักศึกษา ผู้รับจ้างงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

         องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ  ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อวันที่  23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540ปัจจุบันที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ  มีอาคารสำนักงานเป็นของตนเองสำหรับให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยอาคารสำนักงานตั้งอยู่ที่เลขที่ 104 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านปรือ   อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรือ  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอกระสัง  ห่างจากตัวอำเภอกระสังเป็นระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ             ติดต่อกับตำบลกระสัง , ตำบลหนองเต็ง               อำเภอกระสัง

ทิศใต้                  ติดต่อกับตำบลสูงเนิน                                       อำเภอกระสัง

ทิศตะวันออก      ติดต่อกับตำบลหนองเต็ง                                    อำเภอกระสัง

ทิศตะวันตก        ติดต่อกับตำบลสองชั้น                                        อำเภอกระสัง

ข้าพเจ้าและคณะเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ได้มีการลงพื้นที่พบผู้นำชุมชนในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. เพื่อแนะนำทีมงานและนัดหมายการเข้าพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชนตำบลบ้านปรือทั้ง 15 หมู่บ้าน

ส่วนการรับผิดชอบในส่วนงานสำหรับนักศึกษาผู้รับจ้างงานจะมีหน้าที่หลักในการคีย์ข้อมูล 01 และ 02 เข้าในระบบของส่วนกลาง ข้อมูล 01 ประกอบไปด้วยเอกสารแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ และข้อมูล 02 แบบสอบถามประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีหน้าที่อื่นๆเช่น การสร้างแบบฟอร์ม Google Form สำหรับการจัดเก็บข้อมูล 01 และ 02 แบบออนไลน์ เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการเก็บข้อมูลและสะดวกมากยิ่งขึ้น

ในการนี้ ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการเพื่อที่จะทำให้ชุมชนมีการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนในลำดับต่อไป

VDO การลงพื้นที่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

อื่นๆ

เมนู