หลักสูตร: MS04การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก

อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

“โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
หลักสูตร : MS04 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์”

บทความ  การสร้างฐานข้อมูล มาตรการการป้องกันโรคระบาดไวรัสโควิด-19 การจัดกิจกรรม U2T สู้ภัย COVID(U2T-COVID WEEK) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ในชุมชนบ้านสวายจีก ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

      กระผมนายคฑาวุธ  บุตรสุด  ประเภทประชาชน ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ในชุมชนบ้านปรือพัฒนา หมู่ 18 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในการฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน จากการลงพื้นที่ในชุมชนและมีการพูดคุยกับนายสมอินทร์ กระเชิญรัมย์ ท่านเป็นผู้นำชุมชนบ้านปรือพัฒนา เกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับมาบหมาย กระผมขอนำเสนอรายละเอียดประกอบการปฏิบัติงานตามข้อมูลดังต่อไปนี้

การสร้างฐานข้อมูลในชุมชนบ้านปรือพัฒนา หมู่ 18 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่

1.1ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด

-ไม่มีข้อมูล

1.2 แหล่งท่องเที่ยว

-ไม่มีข้อมูล

1.3ที่พักโรงแรม

-ไม่มีข้อมูล

1.4 ร้านอาหารในท้องถิ่น

-ไม่มีข้อมูล

1.5 เกษตรกรในท้องถิ่น

-นายสมอินทร์ กระเชิญรัมย์

1.6 พืชในท้องถิ่น

-การปลูกข้าว

1.7สัตว์ในท้องถิ่น

-สุกร –กระบือ -โค

1.8 ภูมิปัญญาท้องถิ่น

-การทอผ้า –การทำซุ้มไก่

1.9 แหล่งน้ำในท้องถิ่น

-สระน้ำหลวงปู่ดอน(สระหนองปรือ)

2.ข้อมูลผ้าพื้นบ้านในชุมชน

เดิมทีชุมชนเองมีการทอผ้า แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปและคนรุ่นหลังไม่มีการสืบทอด จึงทำให้ชุมชนหันไปประกอบอาชีพอื่น เช่น เกษตรกรรม เพื่อไว้บริโภคและสร้างรายได้ให้ครัวเรือน

3.มาตรการการป้องกันโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ในชุมชนสวายจีก ตำบลสวายจีก

จากการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับมาตการการป้องกัน ทางผู้นำชุมชนให้ข้อมูลว่า ได้มีการหาข้อมูลและปฏิบัติตามข้อควรระวังที่เหมาะสม รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุข โดยวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่น

-ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์

-รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม

-สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเว้นระยะห่างไม่ได้

-ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม

-เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบายควรทานอาหารที่สุกแล้ว งดอาหารดิบ และเนื้อสัตว์ป่า

-หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด และมีมลภาวะเป็นพิษ

-งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด

-ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก ถ้าไม่จำเป็น

-ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ เป็นต้น

-หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบากให้รีบไปพบแพทย์

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564 กระผมและผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งคณะอาจารย์ที่ดูแลโครงการ ได้มีการจัดกิจกรรม U2T สู้ภัย COVID(U2T-COVID WEEK) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ในกิจกรรมได้มีการทำความสะอาดในบริเวณวัดหนองปรือ ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นสถานที่ในการจัดกิจจกรรมในครั้งนี้ กระผมและผู้ปฏิบัติงานได้ช่วยกันกรอกสเปรย์แอลกฮอล์และเตรียมหน้ากากอนามัยเพื่อแจกสมาชิกในชุมชน ทั้งนี้ยังได้รับเกียติจาก น.ส.ณัฏฐานิชา หมื่นหาวงษ์ เจ้าพนักงานสาธาณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมชุมชนตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การป้องกันโรคโควิด-19 โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตการการป้องกันโควิด-19 เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเรื่องการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในชุมชนบ้านสวายจีก พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัย และสเปรย์แอลกฮอล์ให้กับสมาชิกในชุมชนด้วยเช่นกัน

อื่นๆ

เมนู