1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง
  4. การสำรวจข้อมูลพื้นฐานประชากรและผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ตำบลบ้านปรือ ประจำเดือนเมษายน

การสำรวจข้อมูลพื้นฐานประชากรและผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ตำบลบ้านปรือ ประจำเดือนเมษายน

ข้าพเจ้านางสาวเบญจมาศ ฉัตรทัน ผู้รับจ้างงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้าและคณะได้มีการลงพื้นที่ในเดือนเมษายนเพื่อสำรวจรวบรวมข้อมูลประชากรและผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 ในหมู่บ้านกะนังและหมู่บ้านสมบูรณ์ ปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือปัญหาภัยแล้งซึ่งเกิดขึ้นทุกปี แต่ปีนี้ทำให้ชาวบ้านที่มีอาชีพทำการเกษตรเป็นหลักมีผลผลิตน้อย ขาดทุนและเป็นหนี้จากการทำการเกษตรจำนวนมาก อีกทั้งเกิดการแพร่ระบาดโควิดรอบที่สามทำให้ประชากรบางส่วนเกิดปัญหาด้านรายรับน้อยกว่ารายจ่าย

ผู้ดำเนินงานจะนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ปัญหาเหล่านี้เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือในลำดับต่อไปแก่ชุมชน โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

 

อื่นๆ

เมนู