ข้าพเจ้า นางสาวสุดารัตน์ รักท้วม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดรีรัมย์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยที่ข้อมูลที่เราได้เก็บเป็นการประกอบอาชีพต่างๆ ในชุมชน โดยส่วยมากแล้วอาชีพหลักในชุมชนจะเป็นเกษตรกร และเมื่อว่างเว้นจากการทำเกษตรชาวบ้านจึงจับกลุ่มกันทอผ้าโดยหมู่บ้านที่มีการจับกลุ่มทอผ้าในตำบลวังเหนือได้แก่ ม.2 ม.4 ม.8 ม.9 และม.12 ดังนั้นทีมงานของเราจึงเล็งเห็นว่าควรมีการส่งเสริมและต่อยอดความรู้เรื่องลายผ้าไหมพื้นเมืองชุมชนตำบลวังเหนือ โดยได้เชิญท่านวิทยากรที่มีความรู้เรื่องลายผ้าไหมมาลงพื่นที่ให้ความรู้แก่ประชาชนตำบลวังเหนือ โดยท่านวิทยากรได้ต่อยอดความรู้เดิมที่มีอยู่แล้วในชุมชน และนำเอาความรู้ใหม่ๆ เรื่องลายผ้ามาเสริมให้แก่ชาวบ้านในชุมชนตำบลวังเหนือ เพื่อต่อยอดให้แก่ชาวบ้านในชุมชนตำบลวังเหนือได้มีลายผ้าใหม่ๆ และหน้าสนใจยิ่งขึ้นจากการลงพื้นที่จะเห็นได้ว่าชาวบ้านให้ความสนใจและลงมือปฏิบัติเป็นอย่างดี เพราะเป็นอาชีพเสริมที่ทำกันในหมู่บ้านค่อนข้างมาก เพราะสามารถนำไปต่อยอดและสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนได้

 

อื่นๆ

เมนู