ข้าพเจ้านายจิรวัฒน์  อิ่มบุญสุ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ หลักสูตร: AG02 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

หลักสูตร AG 02(02) ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมการอบรมทั้ง 4 ทักษะ 1) ด้านการเงิน Financial Literacy 2) ด้านดิจิตอล Digital Literacy 3) ด้านสังคม Social Literacy 4) ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy ควบคู่กับการทำงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ตัวเองในการถ่ายทอดสู่ชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้การทำงานต้องเปลี่ยนมาเป็นแบบ Work From Home” หรือที่หลายคนย่อว่า “WFH” ความหมายตรง ๆ คือ “การทำงานที่บ้าน” ทั้งนี้เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นโอกาสดีที่ได้ศึกษาหาความรู้ในส่วนที่ยังต้องพัฒนา โดยในแต่ละทักษะข้าพเจ้าได้ทำการศึกษาดังนี้

ด้านที่  1) ด้านการเงิน Financial Literacy ซึ่งจะอบรมใน SET e-learning และ THAIMOOC

 1. ลงทุนกองทุนรวมฉบับมือใหม่
 2. วางแผนเกษียณ
 3. สไตล์มนุษย์เงินเดือน
 4. เงินทองต้องวางแผน
 5. ครบเครื่องเรื่องลงทุน
 6. การลงทุนในหุ้น
 7. เทคโนโลยีการเงิน
 8. การเงินส่วนบุคคล

ด้านที่ 2) ด้านดิจิตอล Digital Literacy อบรมใน THAIMOOC

 1. การสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลบนเครือข่ายสังคมออนไลน์

 2. การผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล

 3. พลเมืองดิจิตัล
 4. การรู้เท่าทันสื่อ

ด้านที่ 3) ด้านสังคม Social Literacy อบรมใน THAIMOOC

 1. การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนางานแบบมืออาชีพ

 2. จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรมในที่ทำงาน

 3. การสร้างเครือข่ายด้วยการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ด้านที่ 4) ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy อบรมใน THAIMOOC

 1. ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม

 2. ง่าย สบาย กับการอธิบายกราฟเป็นภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้ยังมีรายวิชาอื่นที่ข้าพเจ้าได้ให้ความสนใจในการศึกษาเพิ่มเติม เช่น ประวัติศาสตร์ยุโรป สุดยอดแนวคิดธุรกิจยุคดิจิทัล เป็นต้น

อื่นๆ

เมนู