ข้าพเจ้านาย ภาณุพงศ์ จันทกุล ประเภทนักศึกษา ID04 ตำบลบ้านกรวด  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์

เนื่องด้วยสถานการณ์  Covid – 19 จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรมและบันทึกข้อมูลในพื้นที่  ตำบลบ้านกรวด  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ได้

ดังนั้นข้าพเจ้าและทีมงาน  จึงได้สเก็ตชิ้นงานและรูปทรงของบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้นำรูปทรงของผลิตภัณฑ์บ้านกรวด มาออกแบบโดยการออกแบบร่วมสมัย  เพื่อนำไปใช้ในการผลิตชิ้นงานในครั้งต่อไป มนนนเป็นการอนุรักษ์เครื่องเคลือบดินเผาโบราณอำเภอบ้านกรวดไว้  ข้าพเจ้าและทีมงานจึงเล็งเห็นความสำคัญในการที่จะพัฒนากลุ่มอาชีพ  และ เศรษฐกิจ  ของตำบลบ้านกรวด  อำเภอบ้านกรวด  นำสู่ท้องตลาด  เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของ  ตำบลบ้านกรวด  อำเภอบ้านกรวด  สืบต่อไป  เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณ  และส่งเสริมการท่องเทียว  ให้เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมของโบราณ  ของตำบลบ้านกรวด  อำเภอบ้านกรวด  ให้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายมากขึ้น

จากการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ครั้งนี้  ข้าพเจ้าได้เล็งเห็นการพัฒนากลุ่มอาชีพของตำบลบ้านกรวด  อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อจะนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ท้องตลาด  เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวดกลุ่มอาชีพจะได้ประโยชน์และสามารถสร้างรายได้เสริมต่อไปได้ในอนาคต

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู