จากการได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม

ซึ่งได้เริ่มลงพื้นที่ตั้งแต่ วันที่ 11 – 16   พฤษภาคม 2564

พบว่าในชุมชน มีอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลัก ซึ่งทำนา ทำไร่มันสัมปะหลัง นอกจากนี้ยังมี 3 ครอบครัวที่เลี้ยงวัวด้วย

และมี 1  ครอบครัวที่เลี้ยงหนูนา 10 ตัว

ในชุมชนมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่เป็นแหล่งน้ำของส่วนกลาง 3 แหล่ง โดยเป็นแหล่งน้ำประปา 1 แหล่ง อีก 2 แหล่งเป็นแหล่งน้ำใช้ในการเกษตร

อื่นๆ

เมนู