ข้าพเจ้า นายอภิวัตร์ พันธ์วงษ์ ประเภท นักศึกษา  ผู้ปฏิบัติงานตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ID08(2) การส่งเสริมยกระดับการแปรรูปกล้วยด้วยระบบชิป สร้างนวัตกรรมก๊าซชีวมวลเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

      จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ( covid-19 ) ในประเทศไทยในปัจจุบันนี้ เป็นสถานการณ์ที่รุนแรงเป็นอย่างมาก พวกเราชาว u2t คณะผู้ปฏิบัติงานตำบลโนนเจริญและอาจารย์ประจำหลักสูตรนั้น เห็นความสำคัญถึงความปลอดภัยของประชาชนในตำบลโนนเจริญ  ดังนั้นทำให้มีโครงการในการจัดทำเจลย์แอลกอฮอล์และสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับชุมชนตำบลโนนเจริญ  ซึ่งจากสถานการณ์ที่รุนแรงของ covid-19 นั้น ไม่เหมาะสมที่จะร่วมกลุ่มหรือชุมนุมที่มีผู้คนจำนวนมาก  จึงทำให้ในแต่ละหมู่บ้านได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการทำเจลแอลกอฮอล์นี้ รวมทั้งสิ้น 11 หมู่บ้าน

ก่อนลงพื้นที่ทำกิจกรรม ทีมผู้ปฏิบัติงานได้ว่างแผนการทำเจล การออกแบบผลิตภัณฑ์ และฉลากของผลิตภัณฑ์ ร่วมไปถึงกลิ่นของเจลและสเปรย์ หลังจากเตรียมแผนงานกับทีมงานผู้ปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว จึงลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้ความรู้เบื่องต้น เกี่ยวกับการทำเจลและสเปร่ย์ก่อนลงมือปฏิบัติจริง  หลังจากนั้นได้ลงมือจัดทำเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์  ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกใหญ่ หมู่ 9   ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ให้ความสนใจ ใส่ใจและตั้งใจลงมือทำกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง  เพื่อได้เป็นส่วนร่วมในการร่วมป้องกันอันตรายจาก covid-19 ให้กับชุมชนตำบลโนนเจริญ

หลังจากที่ร่วมกันทำเจล และสเปรย์ พร้อมทั้งติดฉลากแล้ว ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบแต่ละหมู่บ้านได้รับเจลที่จัดทำไปมอบแก่จุดคัดกรองโควิด 19 ทั้ง 11 จุดคัดกรอง และวัดที่   เนื่องจากได้จัดใช้พื่นที่วัดในการทำสถานที่กักตัวผู้ที่มาจากพื้นที่สีแดง ที่มีความเสี่ยงสูง ในเขตตำบลโนนเจริญ

ผู้นำแต่ละชุมชนได้รับทราบถึงการลงพื้นที่เพื่อทำเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์แจกจ่ายให้กับสถานที่ต่าง ๆ  เพื่อประโยชน์แก่ชุมชน ทางด้านผู้นำได้กล่าวขอบคุณในการลงพื้นที่ในการสร้างประโยชน์ที่ดีแก่ชุมชน

 

อื่นๆ

เมนู