ข้าพเจ้า นางสาวลัดดาภรณ์ หงษา  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ประจำตำบลปราสาท  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย

หลักสูตร:โครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  1  ตำบล  1  มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (มหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

            ในเดือนกรกฎาคม ข้าพเจ้า คณะอาจารย์ประจำตำบล นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ รวมทั้งประชาชนได้ร่วมมือจัดการอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านประจำตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เสริมสร้างความรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอดทางอาชีพเสริมภายใต้หัวข้อในการอบรมที่ว่า “อบรมการทำภาชนะจากวัสดุทางธรรมชาติ”  ซึ่งจะมีการสอนตั้งแต่การเตรียมอุปกรณ์คือ การใช้ใบไม้ในการผลิตเพื่อทดแทนภาชนะที่ทำจากพลาสติกและกล่องโฟมอันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ปริมาณขยะเหล่านี้เยอะจนแทบล้นโลก โดยจะเน้นใช้ใบไม้ที่ค่อนข้างมีความทนทานได้แก่ กาบใบไผ่ ใบสัก และใบกาบหมาก รวมทั้งวิธีการทำอย่างละเอียดพร้อมกับการสาธิตให้ดูก่อนจากนั้นก็ให้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยประชาชนในชุมชนก็ต่างสนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

ภาพประกอบการปฏิบัติงานการทำภาชนะจากวัสดุทางธรรมชาติ

 

ถัดมาจะเป็นการอบรมการทำเจลล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอลล์ เพื่อแจกจ่ายให้กับชุมชน

            เนื่องด้วยสถานการณ์การบ้านเมืองในตอนนี้เกิดการแพร่ระบาดของโรค Covid19 เป็นอย่างมากทางทีมงานของเราจึงมีการลงพื้นที่ปฏิบัติอบรมให้ความรู้ในการทำเจลล์แอลกอฮลล์ล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอลล์ ทั้งร่วมด้วยช่วยกันกับประชาชนในการบรรจุผลิตภัณฑ์จากนั้นทางทีมงานของเราก็ได้นำไปแจกจ่ายให้กับเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาทซึ่งเป็นผู้นำในการไปแจกจ่ายให้กับจุดคัดกรองแต่ละชุมชนต่อไป

 

ภาพประกอบการปฏิบัติงานการทำเจลล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอลล์ร่วมกับประชาชน

           จากสถานการณ์ Covid 19 ในตอนนี้ สิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันตัวเองนั่นก็คือ เมื่อจำเป็นต้องออกจากบ้านหรือต้องไปพบปะผู้คนก็ควรจะสวมหน้ากากอนามัยไปด้วยทุกครั้ง พกเจลล์แอลกอลล์ล้างมือรวมทั้งสเปรย์แอลฮอลล์และควรจะฉีดหรือทาทุกครั้งที่ไปสัมผัสหรือหยิบจับสิ่งของในที่สาธารณะเมื่อกลับถึงบ้านก็ควรล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่เพื่อเป็นแนวทางป้องกันตัวเองจากโรค Covid 19

 

  • วีดีโอประจำตำบลเดือนกรกฎาคม 

อื่นๆ

เมนู