1. หน้าแรก
  2. ไม่มีหมวดหมู่
  3. หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้านายนวพล นวลพริ้ง ประเภทนักศึกษา ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้านายนวพล นวลพริ้ง ประเภทนักศึกษา ได้รับผิดชอบในตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนพฤษจิกายน 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลหมู่5 บ้านว่าน หมู่7บ้านค้อ หมู่11บ้านว่านพัฒนา หมู่14บ้านค้อพัฒนา ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้ช่วยเหลือสังเคราะห์ข้อมูล

ข้าพเจ้าได้ประชุมผ่านระบบออนไลน์ google meet ในวันที่8พฤษจิกายน 2564 ทางหัวหน้าประจำโครงการได้รับมอบหมายให้ลงข้อมูลเกษตรกรในระบบ U2tที่หน่วยงานจัดเตรียมมาให้และทางอาจารย์ที่รับผิดชอบให้หาข้อมูลพืชสมุนไพรโดยมอบงานให้แต่ละกลุ่มได้ปฎิบัติ

ต่อมาทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบมอบหมายงานโดยมีการจัดสถานที่และจัดอบรมณ์ ในวันที่21-22 พฤษจิกายน 2564 ที่ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้หาข้อมูลเกี่ยวกับพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโดยให้หาชื่อสามัญ ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ สรรพคุณและภาพประกอบของพืชสมุนไพรต่างๆ

และข้าพเจ้าได้รับผิดชอบจัดทำแผ่นพับเกี่ยวกับข้อมูลของหมู่บ้าน โดยมีข้อมูลประกอบไปด้วย ประวัติหมู่บ้าน แผนที่หมู่บ้าน ข้อมูลประชากร จำนวนครัวเรือน และพื้นที่สำคัญต่างๆ โดยกลุ่มของข้าพเจ้าได้รับผิดชอบ หมู่5 บ้านว่าน หมู่7บ้านค้อ หมู่11บ้านว่านพัฒนา หมู่14บ้านค้อพัฒนา ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู