บทความการปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้างงาน เดือนเมษายน

          ข้าวพเจ้านางสาวชลธิชา ดุจจานุทัศน์ ผู้ถูกจ้างงานประเภท นักศึกษา ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 24 มีนาคม ข้าพเจ้าได้นำเสนอข้อมูลในการลงสำรวจพื้นที่ ในส่วนที่สอง ของข้อมูลที่ทำการสำรวจทั้งหมด คือข้อมูลส่วนผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19

โดยนำเสนอข้อมูลทั่วไป เช่น ข้อมูลเพศ ช่วงอายุ อาชีพ การรับรู้ข่าวสาร ข้อมูลการระบาดและการป้องกันเชื้อโรคของผู้คนในชุมชน ผลกระทบจากโรคระบาด ให้แก่ทีมงานและคณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ในและการนำข้อมูลไปจัดทำและนำเสนอทีมงานและคณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบเพิ่มเติมอีกครั้งในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564 เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการทำงานและทำความเข้าในเพื่อนำไปสู่ข้อตกลงและแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน

อื่นๆ

เมนู