ปัญหาความยากจนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยที่สั่งสมมานาน เป็นภาวะความขาดแคลนไม่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ในระดับบุคคลส่งผลให้เกิดความทุกข์ยากในการดำเนินชีวิต รวมถึงการขาดโอกาสที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลายๆด้าน และส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนและในระดับประเทศตามมาในที่สุด  ปัญหาและสาเหตุของความยากจนมาจากสาเหตุสำคัญสองประการ คือ สาเหตุจากปัจจัยภายในตัวบุคคล และสาเหตุจากปัจจัยภายนอกตัวบุคคล บทความนี้มุ่งนำเสนอ  แนวทางการแกปัญหาความยากจนในชุมชนที่ได้ลงทำการสำรวจพื้นที่ชุมชน

จากการที่พวกเรากลุ่มนักศึกษาตำบลบ้านด่านกลุ่มที่ 1  ได้ลงทำการสำรวจพื้นที่ปัญหาที่พบมากที่สุดเท่าที่ผมสรุปได้ คือปัญหาความยากจน ปัญหาเรื่องการขาดแคลนทางทรัพยากร ปัญหาการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญที่จะมาไห้ความรู้แก่ชุมชน

ปัญหาความยากคนจนในชุมชนบ้านด่านที่พบเห็นได้ชัดเจน คือ ผู้คนในชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น บ้างก็ใช้ไม่เกิดประโยชน์ทำไห้ขาดทุนจากการทำกิจการหรือการลงทุนนั้นๆ  เลยก่อไห้เกิดปัญหาหนี้สิน ปัญหาที่กล่าวมานี้จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำไห้เศรษฐกิจในชุมชนซบเซาลง ดังนั้นการจะแก้ปัญหาตรงจุดนี้ต้องเริ่มจากการมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้มาไห้ความรู้ความเข้าใจแก่คนในชุมชน  สอนงาน  สอนวิธีคิด วิธีปฏิบัติตัว การปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆ  จึงจะทำไห้เศรษฐกิจชุมชนพัฒนาต่อไปได้และลดปัญหาความยากจนของคนในชุมชนลงได้

สรุปจากการลงพื้นที่สำรวจชุมชนในครั้งนี้ทำไห้ทราบปัญหาของชุมชนและพวกเราได้รวบรวมข้อมูลที่จะนำมาเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาและลดปัญหาความยากจนในชุมชนบ้านด่านไห้หายไปจากชุมชน

ข้อเสนอแนะ

ชุมชนขาดผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความเข้าในในเทคโนโลยี ชุมชนยังไม่ได้รับการบริการจากภาครัฐอย่างทั่วถึงและ คนในชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี และหากได้รับการบริการหรือแนวทางการช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างทั่วถึงจะทำไห้ปัญหาความยากจนหายไปจากชุมชนหรือลดปัญหาลงไม่มากก็น้อย

 

นายตะวัน  ศรีจันทร์

อื่นๆ

เมนู