เรื่องโรคโควิด19 คืออะไร

ข้าพเจ้า นางสาว ธัญลักษณ์ โพนไธสง  ภาคประชาชน คณะเทคโนโลยีการเกษตรโครงการยกระดับเศรษฐกิจ

แบบบูรณาการ 1.ตำบล 1.มหาลัย มหาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

โรคโควิด 19คืออะไร  โรคโควิด19คือโรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรน่า  ไวรัสและโรคอุบัติใหม่นี้ไม่เป็นที่รู้จักเลยก่อนที่จะมีการระบาดในเมืองอู๋ฮั่นประเทศจีน  ในเดือนธันวาคม 2019คณะนี้ไวรัสโคโรน่ามีการระบาดใหญ่และรุนแรงไปทั่วส่งผลกระทบแก่หลายประเทศทั่วโลก ไวรัสโคโรน่า2019นี้โดยหลักแล้วแพร่จากคนสู่คนผ่านทางฝอยละอองจากจมูกหรือปาก ซึ่งขับออกมาเมื่อผู้ป่วยไอหรือจาม เรารับเชื้อได้จากการหายใจเอาฝอยหรือระอองเข้าไปจากผู้ป่วยหรือจากการเอามือไปจับพื้นผิวที่มีฝอยละอองเหล่านั้นแล้วมาสัมผัสตามใบหน้า ระยะเวลาจากการติดเชื้อและการแสดงอาการ(ระยะฟักตัว)มีตั้งแต่1-14วัน อาการของไวรัสโคโร่น่า2019 ไม่ได้กลิ่น ไม่รับรส ตาแดง เป็นผื่น ไข้ ไอ อ่อนเพลีย หายใจขัด เจ็บคอ ปวดศรีษะ หนาวสั่น คลื่นไส้อาเจียน คัดจมูก

การเพิ่มจำนวนของไวรัสโคโรน่า2019 เกิดขึ้นในระบบทางเดินหายใจและในปอด เหตุการณ์ระบาดเป็นวงกว้างเกิดเมื่อคนหนึ่งแพร่เชื้อไวรัสไปสู่คนกลุ่มใหญ่ผิดปกติ สถานกานณ์ที่จะทวีความรุนแรงของการระบาดเป็นวงกว้างรวมถึงการชุมนุมขนาดใหญ่ ประชากรผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวแช่นความดันโลหิตสูง เบาหวานประชากร เหล่านี้ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ความเสี่ยงสูง ติดเชื้อและแพร่เชื้อได้ง่าย อย่างไรก็ตามเด็กมักจะไม่มีอาการรุนแรงและจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ความเสี่ยงต่ำและรัฐบาลก็มีการบริหารจัดการวัคชีนเป็นปัจจัยสำคัญ แม้ว่าการระบาดระลอกใหม่จะรุนแรงและเพิ่มขึ้นแต่มาตราการตวบคุมของรัฐเข้มน้อยลง  ไม่ล็อกดาวน์หรือปิดเมือง เพราะส่งผลกระทบให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก เสรษฐกิจหดตัวรุนแรงและรัฐบาลต้องใช้งบจำนวนมากลดผลกระทบทางเศรษฐกิจมาตรการ การดูแลที่สำคัญก็คือการบริหารจัดการวัคซีนและการเร่งชีดวัคซีนให้คลอบคลุมประชากรให้รวดเร็วที่สุดและมากท่สุดและในตอนนี้ โรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือสถานีอนามัยและ อสม. ได้ดำเนินการขอรายชื่อประชากรภายในตำบลเพื่อรณรงค์ให้ชาวบ้านไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า2019แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่กลัวมากต่อผลข้างเคียงของวัคซีนเพราะมีการปล่อยข่าวของผลข้างเคียงของวัคซีนมากกว่าความเป็นจริงและวัคซีนก็มีของหลายบริษัทจึงทำให้ประชาชนส่วนใหญ่กลัวและชะลอการลงทะเบียนฉีดวัคซีน แต่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและ อสม. เข้ามาให้ความรู้กับชาวบ้านในการฉีดวัคซีนเพื่อที่จะได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า2019 โดยทั่วกัน และในตอนนี้ทางผู้นำหมู่บ้านและ อสม.ประจำหมู่บ้านก็ได้ทำการฉีดวัคซีนเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับลูกบ้าน

มาตรการในการป้องกันโควิด19หรือไวรัสโคโรน่า2019ที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

  1. ล้างมือให้สะอาด

2.ใส่หน้ากกากอนามัย

3.รับประทานอาหารแยกกับผู้อื่น

4.การกำหนดระยะห่างของบุคคลอย่างน้อย2เมตร

5.มีการสัมผัสระหว่างบุคคลให้น้อยที่สุด

6.หลีกเลี่ยงการเข้าชุมนุมหรือเป็นหมู่คณะ

ขอบคุณค่ะ

อื่นๆ

เมนู