1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านเก่าโก หมู่ที่ 3 บ้านบง หมู่ที่ 4 บ้านโสกดินแดง หมู่ที่ 8 บ้านโคกพงาด หมู่ที่ 9 บ้านหนอจาน หมู่ที่ 10 ของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านเก่าโก หมู่ที่ 3 บ้านบง หมู่ที่ 4 บ้านโสกดินแดง หมู่ที่ 8 บ้านโคกพงาด หมู่ที่ 9 บ้านหนอจาน หมู่ที่ 10 ของตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

           ดิฉันนางศรัณย์พร    ประเภทประชาชนทั่วไปภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทาลัย  เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์  ระยะเวลา 11 เดือน  เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 5 หมู่บ้าน  ได้แก่  ณ  บ้านเก่าโก หมู่ที่ 3  บ้านบง หมู่ที่ 4  บ้านโสกดินแดง หมู่ที่ 8  บ้านโคกพงาด หมู่ที่ 9  บ้านหนอจาน หมู่ที่ 10  ของตำบลบ้านคู  อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยแผนการดำเนินงานมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 3 แบบ  คือ  แบบฟอร์ม 01  ข้อมูลระดับบุคคล  ครัวเรือนและชุมชน  แบบฟอร์ม 02  ผลกระทบจากโรคคิด 19  และแบบฟอร์ม 06  แบบสำรวจเพื่อฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

กิจกรรมและแผนดำเนินงานของโครงการAG01(2)

ในช่วงวันที่ 1-6  กุมภาพันธ์  2564  อาจารย์ประจำหลักสูตรจัดประชุมทำการชี้แจงรายละเอียดของโครงการมอบหมายงานและหน้าที่เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบในช่วงวันที่ 7-17  กุมภาพันธ์  2564  ทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสู

AG01(2)  เข้าพบนายกอบต.บ้านคูเพื่อแนะนำโครงการและชี้แจงราละเอียดของโครงการเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและผู้นำชุมชนในท้องถิ่นรวมทั้งทีมงานเริ่มดำเนินการลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลในพื้นทึ่ได้รับผิดชอบ  5 หมู่บ้าน  คือ  บ้านเก่าโก หมู่ที่ 3  บ้านบง หมู่ที่ 4  บ้านโสกดินแดง หมู่ที่ 8  บ้านโคกพงาด หมู่ที่ 9  บ้านหนอจาน หมู่ที่ 10  ซึ่งประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  การลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้ซึ่งเกิดจากการประสานงานของทีมงานกับผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน  โดยในส่วนของการลงพื้นที่เก็บข้อมูลดิฉันเก็บข้อมูลได้ประมาณ   195   ครัวเรือน  และจะนำข้อมูลดังกล่ามาวิเคราะห์และสรุปผลกับทางทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมกับทีมงานคนอื่นๆต่อไปในช่วงปลาเดือนกุมภาพันธ์

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน  ดิฉันได้ทำการลงทะเบียนเรียนทักษะด้านภาษาอังกฤษ  แล้วบางส่วน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ทั้ง 5 หมู่บ้าน

ผลการเก็บข้อมูลแต่ละชุมชนพบว่า  ชาวบ้านในแต่ละชุมชน  มีอาชีพหลัก  คือ    การทำนา  อาชีพเสริมคือการเลี้ยงสัตว์  เช่น  วัว  ควาย  ไก่  การเลี้ยงไหม  การทอผ้า  การค้าขาย  และการปลูกผักสวนครัว  เป็นต้น  ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอาชีพเสริม  ต้องการมีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้  เพราะรายได้หลักจากการทำนามีรายได้น้อยทำให้เกิดปัญหาความยากจน

แต่อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าชุมชนยังคงประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำในการทำการเกษตรในหน้าแล้ง  หลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวที่เป็นอาชีพหลัก  ทางชุมชนต้องงการทำอาชีพเสริมแต่พบปัญหาคือแหล่งน้ำมีน้อยทำให้ลำบากในการทำการเกษตรที่เป็นรายได้เสริม  เช่นการปลูกผักสวนครัว  การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

ผลจากการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด 19

ผลจากการเก็บข้อมูล

พบว่าชาวบ้านในชุมชนทุกชุมชนทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดและตระหนักถึงการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดีว่าควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อต้องไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง  เช่น การเว้นระยะห่าง  การล้างมือด้วยสบู่  แอลกอฮอล์  การสวมหน้ากากอนามัย  และการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร  แต่อย่างไรก็ตามชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบออกกำลังกาย  อาจเนื่องมาจากลักษณะการทำงาน  อาชีพและประชาชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งมีแผนการพัฒนาด้านสุขภาพของคนในชุมชนต่อไป

ปัญหาอุปสรรคในการทำงานและการแก้ไขปัญหา

ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในช่วงแรกๆพบปัญหาประชาชนในพื้นที่ไม่อยู่ที่บ้านหรือในพื้นที่ โดยส่วนใหญ่จะออกไปทำงานนอกพื้นที่ ทำการเกษตร ทำไร่ ทำสวน และเลี้ยงสัตว์ ส่งผลทำให้ไม่มีผู้ให้ข้อมูล และทางทีมงาน AG01(2)

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

ทีม AG01(2) มีแผนการดำเนินงานในเดือน มีนาคม 2564 โดยทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ ข้อมูล และสรุปผล ของข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนดำเนินงานต่อไป

สิ่งทีได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน

การทำงานร่วมกันเป็นทีม  ความสามัคคีในทีมทำให้การทำงานได้รวดเร็วขึ้น   ในชุมชนมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์

อื่นๆ

เมนู