1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านหนองแอ่ หมู่ 5 บ้านคู หมู่ 6 และ บ้านดอนกลาง หมู่ 7 บ้านคู หมู่ 14 บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ 15 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

บทความประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านหนองแอ่ หมู่ 5 บ้านคู หมู่ 6 และ บ้านดอนกลาง หมู่ 7 บ้านคู หมู่ 14 บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ 15 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

     ดิฉันนางสาวจิตรเลขา  เจนไธสง ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองแอ่ หมู่ 5  บ้านคู หมู่ 6 และ บ้านดอนกลาง หมู่ 7 บ้านคู หมู่ 14  บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ 15 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 3 แบบ คือ แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 และ แบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01
     ในช่วงวันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ประจำหลักสูตร จัดประชุมทำการชี้แจงรายละเอียดของโครงการ มอบหมายงาน และหน้าที่เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบ
     ในช่วงวันที่ 7-28 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมงาน และอาจารย์ประจำหลักสูตร AG01 เข้าพบนายก อบต. บ้านคู เพื่อแนะนำโครงการและชี้แจงรายละเอียดของโครงการ เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐ และผู้นำชุมชนในท้องถิ่น รวมทั้งทีมงานเริ่มดำเนินการลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลในพื้นที่ซึ่งได้รับผิดชอบ 5 หมู่บ้านคือ บ้านหนองแอ่ หมู่ 5  บ้านคู หมู่ 6 และ บ้านดอนกลาง หมู่ 7 บ้านคู หมู่ 14  บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ 15 ซึ่งประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้ ซึ่งเกิดจากการประสานงานของทีมงานกับผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน โดยในส่วนของการลงพื้นที่เก็บข้อมูลดิฉันสามารถเก็บข้อมูลได้ประมาณ 480 ครัวเรือน และจะนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และสรุปผลกับทางทีมงานอาจารย์ประจำหลักสูต ร่วมกับทีมงานคนอื่น ๆ ต่อไปในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์
ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน ดิฉันได้ทำการได้ฝึกอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน และได้ทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษพื้นฐานไป 1-2 บท 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ของทั้ง 5 หมู่บ้าน

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 7-14  เดือนกุมภาพันธ์  2564 เวลา 08:30 น. ณ บ้านหนองแอ่ หมู่ 5  บ้านคู หมู่ 6 และ บ้านดอนกลาง หมู่ 7 บ้านคู หมู่ 14  บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ 15 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ดิฉันและทีมงานได้ลงพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งหมด 5 หมู่บ้าน  เพื่อสำรวจข้อมูลชุมชน โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน (01) และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (02) ซึ่งการลงพื้นในครั้งนี้ คนในชุมชนได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี พร้อมทั้งให้ข้อมูลในแบบสอบถามได้อย่างครบถ้วน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ของทั้ง 5 หมู่บ้าน

       หลังจากการได้สอบถามคนในชุมชนแล้ว ข้าพเจ้าพบว่าคนในชุมชนได้มีการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก คือ ทำนาและเลี้ยงสัตว์ ในส่วนรายได้เสริมจะได้จากการทอผ้าไหม ทอเสื่อและเย็บผ้าในบางครัวเรือน และรายได้ระดับครัวเรือนพบว่าส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

ผลจาการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19

         ผลจากการเก็บข้อมูล พบว่า ชาวบ้านในชุมชนทุกชุมชนทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดและตระหนักถึงการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี ว่าควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อต้องไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เช่น การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย และการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร แต่อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบออกกำลังกาย อาจเนื่องมาจากลักษณะการทำงาน อาชีพและประชาชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งควรมีแผนการพัฒนาด้านสุขภาพของคนในชุมชนต่อไป

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา

      ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในช่วงแรก ๆ พบปัญหาประชาชนในพื้นที่ไม่อยู่ที่บ้านหรือในพื้นที่ โดยส่วนใหญ่จะออกไปทำงานนอกพื้นที่ ทำการเกษตร ทำไร่ ทำสวน และเลี้ยงสัตว์ ส่งผลทำให้ไม่มีผู้ให้ข้อมูล และทางทีมงาน AG01 จำเป็นจะต้องกลับมาเก็บข้อมูลในครัวเรือนเดิมอีกครั้ง โดยทางทีมงานได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดย ประสานไปยังผู้นำชุมชนเพื่อนัดหมายประชาชนก่อนการลงพื้นที่ และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้ทีมงานสามารถเก็บข้อมูลได้ครบทุกครัวเรือนตามเป้าหมายตั้งไว้ 

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

    ทีม AG01 มีแผนการดำเนินงานในเดือน มีนาคม 2564 โดยทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ ข้อมูล และสรุปผล ของข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนดำเนินงานต่อไป 

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลการสำรวจดังกล่าว นำไปทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติต่อไป

ภาพที่ 1 สัมภาษณ์เก็บข้อมูลแบบสอบถาม

ภาพที่ 2 สัมภาษณ์และกรอกแบบสอบถาม

ภาพที่ 3 สำตรวจข้อมูลและอธิบายโครงการ

ภาพที่ 4 ขั้นตอนการทอเสื่อบ้านหนองผักบุ้ง

ภาพที่ 5 เสื่อที่ชาวบ้านทำเสร็จแล้วเอาออกมาให้ดู

 

 

 

ภาพที่ 6 เสื่อลายสวยมากของบ้านหนองผักบุ้ง

 

 

อื่นๆ

เมนู