1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความประจำเดือน เมษายน 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านหนองลุมพุก หมู่ 1 บ้านทุ่งบ่อ หมู่ 2 บ้านโคกเมฆ หมู่ 11 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ 12 บ้านโนนสะอาด หมู่ 13 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน เมษายน 2564 กลุ่ม AGO1(2) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ บ้านหนองลุมพุก หมู่ 1 บ้านทุ่งบ่อ หมู่ 2 บ้านโคกเมฆ หมู่ 11 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ 12 บ้านโนนสะอาด หมู่ 13 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

กระผมนายณัฐภาส ดวงกระโทก ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ 1 บ้านหนองลุมพุก หมู่ 2 บ้านทุ่งบ่อ หมู่ 11 บ้านโคกเมฆ หมู่ 12 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ 13 บ้านโนนสะอาด ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบฟอร์ม 3 แบบ คือ แบบฟอร์ม 01 ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน แบบฟอร์ม 02 ผลกระทบจากโรคโควิด-19 และ แบบฟอร์ม 06 แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01

วันที่ 1 เมษายน 2564 กระผมและทีมงานเเละอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ลงพื้นที่สำรวจวิสาหกิจชุมชน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านโนนสะอาด บ้านโนนตะคร้อ และบ้านโคกเมฆ โดยเริ่มจากบ้านโนนสะอาด กระผมเเละทีมงานนัดประชุมกันที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน เพื่อสอบถามตัวเเทนกลุ่มปลูกผักกอินทรีย์ จากการสอบถามได้ข้อมูล สมาชิกในกลุ่มมี 55 คน  ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน จำนวนแปลงผักมีทั้งหมด 13 ไร่ มีการเก็บเมล็ดพันธ์ุเองเเละซื้อมาจากตลาดแต่ส่วนใหญ่สมาชิกในกลุ่มก็ซื้อมาจากตลาด ปลูกผักหลายชนิดระยะเวลาในการปลูกผัก   ดังนี้ ผักกาดขาว กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก มะเขือพวง มะเขือเทศ พริก มะละกอ ถั่วฝักยาว ใช้ระยะเวลาในการปลูก  2 เดือน  แตงกวา คะน้า สลัด ผักชีจีน ผักชีลาว ขึ้นฉ่าย หัวไชเท้า กวางตุ้ง เรดิช ใช้ระยะเวลาในการปลูก 45 วัน ผักบุ้ง ใช้ระยะเวลาในการปลูก 15 วัน มีแหล่งรองรับซื้อ มีออเดอร์มาจากส่วนกลาง แต่ว่าไม่สามารถทำผลผลิตให้ได้เนื่องจากปัจจัยในการผลิตไม่เพียงพอ น้ำไม่เพียงพอและพื้นในการปลูกไม่ได้ใหญ่พอ และถ้าขายส่งให้เขาจะต้องทำทั้งปีแต่ว่ากลุ่มนี้ทำแค่ฤดูหลังเก็บเกี่ยวคือช่วงเดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม จึงขายได้เฉพาะในหมู่บ้านเเละอาจจะมีพ่อค้าขายผักมารับซื้อบ้าง

ลงพื้นที่แปลงผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน

กระผมได้ทำการฝึกทักษะในด้านภาษาอังกฤษ ดิจิทัล สังคม และด้านการเงินผ่านเรียบร้อยทั้ง 4 ด้านแล้ว

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ของทั้ง 5 หมู่บ้าน

ผลการสำรวจแต่ละชุมชนดิฉันพบว่า สอบถามประธานกลุ่มชุมชนเรื่องเกี่ยวกับโครงการวิสาหกิจชุมชนที่มีประชากรเข้าร่วมโครงการและที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการโดยส่วนมากจะเป็นโครงการการเลี้ยงโคขุนและการทอผ้าไหม และคนในชุมชนได้มีการประกอบอาชีพหลักคือ ทำนาพร้อมกับทำเกษตรกรรม เช่นปลูกผักเกษตรพอเพียงพร้อมกับเกษตรแปลงใหญ่ของบางชุมชนเพื่อปลูกใว้บริโภคเองและจัดจำหน่ายในพื้นที่และนอกพื้นที่เป็นหลักโดยส่วนใหญ่ชาวชุมชนจะเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ไข่ หมู วัว ควาย เป็นต้น และบางชุมชนจะขุดบ่อเลี้ยงปลาในส่วนรายได้เสริมของชาวชุมชนมีการรับจ้างทั่วไปและทอผ้าไหมและมีบางชุมชนได้ปลูกต้นหม่อนเพื่อเอาใบและเลี้ยงตัวหม่อนเพื่อสร้างรายได้เสริมให้เเก่ครัวเรือนของตัวเอง

ปัญหาที่พบในชุมชน :

  1. ขาดแคลนน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค
  2. แสงสว่างไม่เพียงพอ
  3. ขยะ

แนวทางแก้ไข

1.ของบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขุดลอกหนองใหม่เพื่อที่กับเก็บน้ำให้มากขึ้น

2.ชาวบ้านบางส่วนมีการย้ายไปยุที่สวนหรือทุ่งนาจึงไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วจึงแจ้งผู้นำชุมชนทำเรื่องไปยังหน่วยงานการไฟฟ้า

3.ต้องการมีจุดคักแยกขยะแต่ล่ะหมู่บ้าน

ผลจากการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19

จากการสำรวจสถานการณ์พบว่าชาวบ้านมีการออกกำลังกายเป็นบางส่วน ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังหลังรับประทานอาหารแล้วชาวบ้านบางคนมักจะใช้มือปิดปากในเวลา จามหรือไอและในบางครัวเรือนยังขาดแคลนเจล สเปรย์แอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย

สิ่งที่ได้เรียนรู้

1.เรียนรู้เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนว่าแต่หมู่บ้านมีอะไรบ้าง

2.จุดเด่นแต่ละหมู่บ้าน

3.เรียนรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษและทักษะด้านดิจิตัลและด้านสังคมและการเงิน

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

ทีม AG01 มีแผนการดำเนินงานในเดือน พฤษภาคม 2564 โดยทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ ข้อมูล และสรุปผล ของข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนดำเนินงานต่อไป

 

ผ้าซิ่นตีนแดง

สำรวจพื้นที่บ้านโนนสะอาดหมู่13

ลงพื้นที่ถ่ายทำวิดีโอกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
– กลุ่มผักอินทรีย์ปลอดสารพิษบ้านโนนสะอาด
– กลุ่มหม่อนไหม บ้านโนนตะคร้อ
– กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกเมฆ

ลงสำรวจพื้นที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มที่ยังไม่เป็นวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ บ้านบง บ้านโนนสะอาด และบ้านหนองลุมพุก

อื่นๆ

เมนู