โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ข้าพเจ้า นายพุฒิพงศ์ มูลศรีแก้ว  ประเภทนักศึกษา AG02-2 ปฏิบัติงานใน ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์กำลังศึกษาอยู่คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ชั้นปีที่ 1

ในเดือนนี้ได้ปฏิบัติกิจกรรมในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานร่วมกับทีมงาน ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์และอาจารย์ประจำหลักสูตรเมื่อวันที่  16-17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมขวัญข้าว ตึก20 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ในการทำกิจกรรมครั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้ระดมความคิด โดยได้วิเคราะห์ข้อมูล 3 หมู่บ้านอันได้แก่ บ้านโศกกะฐิน บ้านหนองต่อ บ้านหนองหญ้ารังกา ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ ร่วมกับพี่ๆ ผ่านการทำผังความคิด ลงในกระดาษ เช่น จุดเด่นของหมู่บ้าน ความต้องการของชุมชน ข้อมูลต่างๆ รวมถึงบริบททั่วไปของหมู่บ้าน เป็นต้น จากนั้นจึงนำข้อมูลแต่ละหมู่บ้านมาวิเคราะห์ สรุปข้อมูลภาพรวมของตำบลนาโพธิ์ เพื่อนำเสนอ เเละนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ต่อไป

อื่นๆ

เมนู